253/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
ikona P
Číslo předpisu 253/2005 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 29. 6. 2005
Platnost od 29. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 174/1968 Sb., 455/1991 Sb., 589/1992 Sb., 111/1994 Sb., 18/1997 Sb., 48/1997 Sb., 219/1999 Sb., 353/1999 Sb., 258/2000 Sb., 361/2003 Sb., 362/2003 Sb., 40/2004 Sb., 435/2004 Sb.
Novelizován předpisem 254/2005 Sb., 138/2006 Sb., 264/2006 Sb., 250/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Změny:

 • Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Preambule se zrušuje,
  • §1 (změny),
  • §2 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • §4 až §6 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují,
  • §6a až §6c, §7 až §7b (změny),
  • Příloha k zákonu č. 174/1968 Sb. se zrušuje.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §125, §126 (změny),
  • §127 včetně poznámky pod čarou č. 62 - nové znění,
  • §130, §139, §140 (změny).
 • Změna zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §23, §136, §136a (změny),
  • §138 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §270a "Inspekce práce a státní zdravotní dozor" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11b - nové znění.
 • Změna v §21 a §22 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §6 a §89 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §37 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna v §55 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kde se slova "jsou orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technickými zařízeními" nahrazují slovy "je orgán inspekce práce".
 • Změna v §7 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
 • Změna v §21 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3 (změny),
  • vkládají se nové §4a "Zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení" a §4b "Posuzování shody" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2b,
  • §17, §39, §47 (změny).

Čl. XII - Přechodná ustanovení

 1. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení týkající se technických zařízení v jaderné energetice zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, organizací státního odborného dozoru, dokončí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
 2. Organizace vykonávající státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v jaderné energetice předají dokumentaci vztahující se k oprávněním a osvědčením podle bodu 1 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §86 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Změna v zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů., kde se část čtrnáctá zrušuje.
 • Změna zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části šesté hlava II "ZVÝHODNĚNÍ NĚKTERÝCH UCHAZEČŮ NEBO ZÁJEMCŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ" (§87) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29a až 29c - nové znění.

Čl. XVI novely
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn 1.7.2005.