377/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
ikona P
Číslo předpisu 377/2015 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bod 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé nabývají účinnosti dne 1.1.2017, a b) ustanovení části třetí, sedmé, jedenácté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 6/1993 Sb., 293/1993 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 15/1998 Sb., 169/1999 Sb., 221/1999 Sb., 118/2000 Sb., 361/2003 Sb., 235/2004 Sb., 69/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 182/2006 Sb., 262/2006 Sb., 253/2008 Sb., 40/2009 Sb., 93/2009 Sb., 426/2011 Sb., 427/2011 Sb., 456/2011 Sb., 240/2013 Sb.
Novelizován předpisem 299/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.
Změny:

 • Změna v §277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DRUHÁzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST TŘETÍzměny s účinností od 1.1.2018
  • Změna v §1 odst. 2 písm. j) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16c, §39, §52, §83 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 75 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Body 3. až 8.změny s účinností od 1.1.2017
   • bod 3. – v §6 odst. 9 písm. p) – změny,
   • bod 4. – v §15 odst. 5 úvodní části ustanovení – změny,
   • bod 5. – v §15 odst. 5 písm. a) – změny,
   • bod 6. – v §15 odst. 5 písm. c) – změny,
   • bod 7. – v §15 odst. 5 písm. c) – změny,
   • bod 8. – v §15 odst. 6 větě čtvrté – změny,
  • §17 (změny),
  • Body 10. až 12.změny s účinností od 1.1.2017
   • bod 10. – v §23 odst. 3 písm. a) bodě 5 – změny,
   • bod 11. – v §23 odst. 3 písm. b) bodě 2 – změny,
   • bod 12. – v §25 odst. 1 písm. g) – změny,
  • §38j (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §7 (změny),
  • §9a se zrušuje,
  • §14, §15, §15a, §16, §22 (změny).

Čl. VIII - Přechodná ustanovení

 • ČÁST SEDMÁzměny s účinností od 1.1.2018
  • Změna v §44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29, §31, §34 (změny),
  • §35 - nové znění,
  • §37a se zrušuje,
  • §41, §51, §53. §61a (změny),
  • §61b se zrušuje,
  • §67 (změny),
  • Bod 18.změny s účinností od 1.1.2017
   • v §105a odst. 1 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje,
  • vkládá se nový §105c „Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 46 a 47,

Čl. XIII - Přechodná ustanovení

 • ČÁST JEDENÁCTÁzměny s účinností od 1.1.2018
  • Změna v §3 a §13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28 a §33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST TŘINÁCTÁzměny s účinností od 1.1.2017
 • Změna v §10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST PATNÁCTÁzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §130 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • ČÁST ŠESTNÁCTÁzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §54a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST SEDMNÁCTÁzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v §7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DVACÁTÁzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §168 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §147 a §356 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §13 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §241 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁzměny s účinností od 1.1.2018
  • Změna v §2a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §11 (změny),
  • §14 se zrušuje,
  • §24 (změny).
 • Změna zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5, §17, §20, §22, §23, §25 (změny),
  • Body 13. až 16.změny s účinností od 1.1.2018
   • bod 13. – v §29 odstavec 1 - nové znění,
   • bod 14. – v §29 odst. 2 (změny),
   • bod 15. – v §35 odst. 1 písm. c) – změny,
   • bod 16. – v §38 odst. 2 (změny),
  • §38 (další změny),
  • v části čtvrté hlavě III se doplňuje díl 5 „Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů“ (§47a) včetně nadpisu,
  • Body 19. až 21.změny s účinností od 1.1.2018
   • bod 19. – v §49 písm. b) bodě 1 (změny),
   • bod 20. – v §49 písm. b) bodě 2 (změny),
   • bod 21. – v §50 odst. 1 písm. b) bodě 1 (změny),
  • §60, §63, §79, §80, §82, §100, §105, §114, §153, §154, §160, §168, §192, §193 (změny).
 • ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁzměny s účinností od 1.1.2017
  • Změna v §13a odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
 • ČÁST DVACÁTÁ OSMÁzměny s účinností od 1.1.2018
  • Změna v §3 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Účinnost změn dnem 1.1.2016, s výjimkou ustanovení

 1. části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2017, a
 2. části třetí, sedmé, jedenácté, dvacáté čtvrté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.