306/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 306/2008 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 21. 8. 2008
Platnost od 21. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 71, čl. II bodu 14 a čl. XXXIII nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (1.1.2009), ustanovení čl. IV bodů 1, 7, 12, 13, 14, 17, 33, 38, 41, 43, 44, 48 a 50 až 52 nabývají účinnosti dnem 21.8.2008, a ustanovení čl. I bodu 21 a čl. II bodu 15 nabývají účinnosti dnem 1.7.2009.
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 98/1987 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 42/1994 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 169/1999 Sb., 220/1999 Sb., 221/1999 Sb., 222/1999 Sb., 326/1999 Sb., 218/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 250/2000 Sb., 218/2002 Sb., 361/2003 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 357/2005 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 189/2006 Sb., 245/2006 Sb., 262/2006 Sb., 266/2006 Sb., 267/2006 Sb.
Novelizován předpisem 479/2008 Sb., 466/2011 Sb., 89/2012 Sb., 234/2014 Sb., 205/2015 Sb., 45/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých (30) dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 až §7, §9 (změny),
  • bod 12. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §16 odst. 4 větě druhé a odst. 8 větě první a v §19a odst. 2 písm. a) se za slova "větě čtvrté" vkládají slova "a páté".
  • §16 (další rozsáhlé změny),
  • §18, §19 (změny),
  • bod 21. - změna s účinností dnem 1.7.2009
   • vkládá se nový §19a,
  • §20 (změny),
  • §26 "Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav" včetně nadpisu - nové znění,
  • §29 - nové znění,
  • §30 se zrušuje,
  • §31, §32, §34 (změny),
  • §35 - nové znění,
  • §36 - nové znění,
  • §37 (změny),
  • v části čtvrté nadpis hlavy druhé (§38 a násl.) zní: "INVALIDNÍ DŮCHOD".
  • v části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu prvního zní: "Podmínky nároku na invalidní důchod".
  • §38 (změny),
  • §39 včetně poznámky pod čarou č. 34b - nové znění,
  • §40 (změny),
  • v části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu druhého (§41) zní: "Výše invalidního důchodu".
  • §41 (další rozsáhlé změny),
  • v části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu třetího (§42) zní: "Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech".
  • §42 (další rozsáhlé změny),
  • v části čtvrté se hlava třetí (§43 až §45) včetně nadpisu zrušuje.
  • §49 až §54 (změny),
  • bod 71. - změna s účinností dnem 1.1.2009
   • v §56 odst. 1 písmeno b) - nové znění,
  • §56 (další změny),
  • §58, §59 (změny),
  • v části čtvrté hlavě šesté se za díl druhý vkládá nový díl třetí "Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod" (§61a) včetně nadpisu; dosavadní díly třetí a čtvrtý se označují jako díly čtvrtý a pátý.
  • §64, §65, §71, §89, §105a, §108 (změny).
  • Doplňuje se příloha k zákonu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 15., s účinností od 1.1.2010, z toho bod 14. nabývá účinností dnem 1.1.2009 a bod 15. nabývá účinnosti dnem 1.7.2009.

 • bod 14. - změna s účinností dnem 1.1.2009
  14. Za dobu před 1. lednem 2010 se důchod nebo jeho zvýšení doplatí ve výši, v níž důchod správně náležel, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2009.
 • bod 15. - změna s účinností dnem 1.7.2009
  15. Byl-li starobní nebo invalidní důchod přiznán před 1. červencem 2009 pojištěnci, který splňuje podmínky uvedené v § 19a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. července 2009, přepočte se na žádost tento důchod ke dni jeho přiznání podle § 19a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. července 2009, a je-li důchod po tomto přepočtu vyšší, zvýší se od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §3a odst. 4 se slova "Podrobnější úpravu" nahrazují slovem "Úpravu" a slova "ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra" nahrazují slovem "ministr".
  • §6, §8 (změny),
  • bod 5. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §8 odst. 1 písmeno a) - nové znění,
  • §8 odst. 1 písm. b) - změny,
  • bod 7. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §8 odst. 8 větě první se slova "anebo dávky nebo služby sociální péče" zrušují.
  • §8 odst. 8, 9 - změny,
  • bod 10. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §8 odst. 9 se slova "plné invalidity nebo částečné" zrušují.
  • §8 odst. 10 (další změny),
  • bod 12. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §9 odst. 1 (změny),
  • bod 13. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §9 odst. 1 písm. b) - změny,
  • bod 14. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §9 odst. 2 (změny),
  • §9 odst. 2 a 4 (další změny),
  • bod 17. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §14 odst. 2 (změny),
  • §16, §16a, §35a, §37 až §39a (změny),
  • §40 - nové znění,
  • §41, §43 (změny),
  • bod 33. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §45 větě první (změny),
  • §48, §53, §81 (změny),
  • bod 38. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §82 odst. 4 (změny),
  • §83 (změny),
  • bod 41. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §83 odst. 2 (změny),
  • §83 (další změny),
  • bod 43. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §83b odst. 2 (změny),
  • bod 44. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §85a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2,
  • §86 (změny),
  • bod 48. - změna s účinností dnem 21.8.2008
   • v §90 odst. 1 písm. a) se slova "a zvýšení důchodu pro bezmocnost" zrušují.
  • §90 (další změny),
  • bod 50. až 52 - změny s účinností dnem 21.8.2008
   • v §110 odst. 1 a 4 (změny),
  • §112, §115, §115a, §127 (změny).

Čl. V - Přechodná ustanovení

 1. Jestliže řízení o nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod bylo zahájeno před 1. lednem 2010 a nebylo před tímto dnem pravomocně skončeno, dokončí se podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2009, pokud plná invalidita nebo částečná invalidita vznikla před 1. lednem 2010.
 2. Ustanovení §8 odst. 10 věty první zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na zasílání stejnopisů těch posudků, které byly vydány před 1. lednem 2010.
 • Změna v §447 a §710 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §5 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6, §15, §20, §35ba, §35c, §38k a §38l zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5b a §13a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Čl. XII - Přechodné ustanovení
Je-li v penzijních plánech schválených před 1. lednem 2010 u invalidní penze podmínkou nároku přiznání plného invalidního důchodu, považuje se od 1. ledna 2010 za přiznání plného invalidního důchodu přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

 • Změna v §11 a §22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §69 odst. 1 písm. b) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §62 a §64 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §118, §120, §134 a §143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
 • Změna v §87g odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48 a §60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Změna v §32 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Změna v §33 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Změna v §98, §112 až §114 a §116 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §103, §160 a §163 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25, §56, §67 a §69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVII - Přechodná ustanovení

 1. Za náhradní dobu zaměstnání podle §41 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje též pobírání plného invalidního důchodu před 1. lednem 2010.
 2. Za fyzickou osobu, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, se považuje od 1. ledna 2010 též fyzická osoba, která byla ke dni 31. prosince 2009 plně invalidní podle §39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • Změna v §138 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Změna v §1, §2, §5 a §6 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
 • Změna v §5 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
 • Změna v §11 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §15 odst. 4 písm. a), v §28 odst. 1 větě první a v §40 odst. 3 větě druhé se slova "nebo plného invalidního důchodu" nahrazují slovy "důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně".
  • §15 (další změny),
  • §19, §32, §59 (změny),
  • v §95 písm. f) a v §122 odst. 3 písm. n) se slova ", plný invalidní nebo částečný" nahrazují slovem "nebo".

Čl. XXXIII- změny s účinností dnem 1.1.2009

 • Změna zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. XIV se doplňuje bod 10,
  • v čl. XXXIV se doplňuje bod 4.
 • Změna v §20 odst. 2 písm. d) zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.
 • Změna v §224, §236, §371 a §386 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 a §34 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Čl. XXXVII - změna s účinností dnem nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb. (1.1.2010)

 • V čl. III zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se bod 1 zrušuje.

Účinnost změn dnem 1.1.2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 71, čl. II bodu 14 a čl. XXXIII, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (1.1.2009), ustanovení čl. I bodu 12, čl. IV bodů 5 a 10 a čl. XXXVII, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (1.1.2010), ustanovení čl. IV bodů 1, 7, 12, 13, 14, 17, 33, 38, 41, 43, 44, 48 a 50 až 52, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (21.8.2008), a ustanovení čl. I bodu 21 a čl. II bodu 15, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.