326/2009 Sb. - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
ikona P
Číslo předpisu 326/2009 Sb.
Částka 101
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 24. 9. 2009
Platnost od 24. 9. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodů 1 až 5 a části první čl. II bodu 1 nabývají účinnosti dne 24.9.2009.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 221/1999 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 185/2001 Sb., 218/2002 Sb., 361/2003 Sb., 435/2004 Sb., 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 327/2009 Sb., 362/2009 Sb., 234/2014 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.
Tento zákon mění 13 dalších zákonů.
Naše poznámka na úvod:
Tento zákon se vyhlašuje v částce 101/2009 Sbírky zákonů, která vychází 24.9.2009. Teprve tohoto dne může tento zákon nabýt platnosti, a to v souladu s ustanovením §3 odst. 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.
Podle §3 odst. 3 této publikační normy:
"(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.". ... (což je 24.9.2009).
Tento zákon navíc obsahuje řadu legislativních chyb. Na některé poukazujeme přímo v textu této rešerše, šířeji se k nim vyjadřujeme ve zvláštním příspěvku na portálu EPIS, adresa internetového odkazu http://www.epis.cz/home/uvod
Odkaz bude aktivní minimálně do 5.10.2009.

Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. až 5. - změny s účinností dnem 24.9.2009
   • bod 1. - v §24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova "odstavci 4" nahrazují slovy "odstavcích 4 a 15".
   • bod 2. - v §24 se doplňuje odstavec 15,
   • bod 3. - v §26 odst. 1 se za slova "§30," vkládají slova "30a,",
   • bod 4. - v §29 odst. 3 se za slova "a 6" vkládají slova ", §30a odst. 5",
   • bod 5. vkládá se nový §30a "Mimořádné odpisy" včetně nadpisu.

Naše poznámka k této části novely:
Text změn uvedený v čl. I, bodech 1. až 5. zákona č. 326/2009 je identický s textem změn, které s účinností od 20.7.2009 provedla novela publikovaná pod č. 216/2009 Sb.

 • v §35c odst. 1 se slova "10 680 Kč" nahrazují slovy "11 604 Kč".

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení §24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2010 a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Ustanovení §24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze použít na dodatky ke smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřeným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (bod 1. - změny s účinností dnem 24.9.2009)
 2. Ustanovení §35c odst. 1 podle tohoto zákona se použije poprvé pro zdaňovací období roku 2010.

Naše poznámka k bodu 1. těchto přechodných ustanovení:
Text je identický s textem čl. II bodu 7. zákona č. 216/2009 Sb., který bez výjimky nabyl účinnosti dnem 20.7.2009.

ČÁST DRUHÁ - změna s účinností dnem 1.11.2009

 • Změna v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §50a Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a délka podpůrčí doby v období od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2010 při splnění níže uvedených podmínek včetně poznámky pod čarou č. 32h.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Uchazeči o zaměstnání, kterému ke dni 1. listopadu 2009 neuplynula celá podpůrčí doba stanovená podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne 1. listopadu 2009, se výše podpory v nezaměstnanosti, výše podpory při rekvalifikaci a délka podpůrčí doby s účinností od 1. listopadu 2009 upraví podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. listopadu 2009. O úpravě výše podpory v nezaměstnanosti, výše podpory při rekvalifikaci a délky podpůrčí doby vydá úřad práce rozhodnutí.
 2. Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem 1. listopadu 2009, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne 1. listopadu 2009.
 3. Řízení, která nebyla pravomocně skončena do dne 31. prosince 2010, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2010.
 4. Nároky podle §50a zákona o zaměstnanosti přiznané před 1. lednem 2011 zůstávají zachovány i po 1. lednu 2011.
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §192 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova ", nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn".
  • v §192 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku.".
  • v §192 odst. 3 se slova "první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti (odstavec 1 část věty druhé za středníkem)" nahrazují slovy "dobu uvedenou v odstavci 1 části věty druhé za středníkem".

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Jestliže doba prvních 3 dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které náhrada mzdy nebo platu nepřísluší (§192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce), neuplynula do dne 30. června 2009, postupuje se při uplatnění práva na náhradu mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení §192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce, ve znění účinném ode dne 1. července 2009.
Naše poznámka k č. VI zákona č. 326/2009 Sb.:
Toto ustanovení je retroaktivní (působí zpětně do minulosti), tak, jako ostatně všechny další změny provedené zákonem č. 326/2009 Sb. s účinností od 1.7.2009.

 • Změna v §68 odst. 3 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "25" nahrazuje číslem "60".
 • Změna v §124 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "25" nahrazuje číslem "60".
 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §34 odst. 4 větě první se slova "a při nařízené karanténě se plat poskytuje ve snížené výši 25 %" zrušují.
  • v §34 odst. 4 větě druhé se číslo "25" nahrazuje číslem "60".
 • Změna v §73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "25" nahrazuje číslem "60".
 • Změna v §48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "25" nahrazuje číslem "60".
 • Změna v §53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "25" nahrazuje číslem "60".
 • Změna v §111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "a při nařízené karanténě přísluší ve výši 25 %" zrušují.
  Naše poznámka:
  Zákon č. 218/2002 Sb. nabývá účinnosti až dnem 1.1.2012 (s výjimkami). Ustanovení §111 není v těchto výjimkách uvedeno.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17 "Podmínky nároku na přídavek na dítě" a 18 "Výše přídavku na dítě" - nové znění.

Čl. XV - Přechodná ustanovení

 1. Přídavek na dítě náležející před 1. červencem 2009 podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 1. července 2009, náleží naposledy za červen 2009.
 2. Úřady práce do 31. července 2009 stanoví nově výši přídavku na dítě podle §18 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne 1. července 2009, bez žádosti; oznámení o změně výše přídavku na dítě se nedoručuje a založí se pouze do spisu.
 3. Přídavek na dítě náležející po 31. prosinci 2010 podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne 31. prosince 2010, náleží naposledy za prosinec 2010.
 4. Úřady práce do 31. ledna 2011 stanoví nově výši přídavku na dítě podle §18 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném od 1. ledna 2011, bez žádosti a o změně výše přídavku na dítě se jeho příjemci doručí písemné oznámení.
 • Změna v §14 odst. 3 písm. d) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 50h.
 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá se nový §37d "Státní příspěvek při vyřazení autovraku" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12a a 12b.

Účinnost změn dnem 1.7.2009, s výjimkou ustanovení

 1. části první čl. I bodů 1 až 5 a části první čl. II bodu 1, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (24.9.2009),
 2. části druhé (změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), která nabývá účinnosti dnem 1.11.2009.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.