215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
ikona P
Číslo předpisu 215/2008 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 6. 2008
Rozeslán dne 27. 6. 2008
Platnost od 27. 6. 2008
Účinnost od 12. 7. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodů 2 a 8 oddílu I části A přílohy č. 4 upravujících požadavek na odkornění kulatiny a požadavek na zapsání kódu DB do značky podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.
Platnost do 24. 1. 2020
Ruší předpis 330/2004 Sb., 662/2004 Sb., 247/2005 Sb., 244/2006 Sb., 493/2006 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 159/2009 Sb., 76/2010 Sb., 382/2011 Sb., 442/2013 Sb., 104/2014 Sb., 207/2014 Sb., 11/2018 Sb., 251/2019 Sb.
Zrušen předpisem 5/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
  2. Vyhláška č. 662/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
  3. Vyhláška č. 247/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
  4. Vyhláška č. 244/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
  5. Vyhláška č. 493/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

§34 - Přechodné ustanovení
Formuláře rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport vydané podle dosavadního právního předpisu podle §28 zákona lze používat do spotřebování zásob, nejpozději však do 31. května 2009.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení (12.7.2008), s výjimkou ustanovení bodů 2 a 8 oddílu I části A přílohy č. 4 upravujících požadavek na odkornění kulatiny a požadavek na zapsání kódu DB do značky podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.