36/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
ikona P
Číslo předpisu 36/2021 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2021
Rozeslán dne 3. 2. 2021
Platnost od 3. 2. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou částí druhé a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2024, a s výjimkou části dvanácté čl. XII bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1.2.2022.
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 338/1992 Sb., 151/1997 Sb., 106/1999 Sb., 166/1999 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 240/2000 Sb., 258/2000 Sb., 326/2004 Sb., 111/2009 Sb., 118/2010 Sb., 186/2016 Sb., 12/2020 Sb.
Novelizován předpisem 261/2021 Sb., 349/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Účinné od 1.1.2024

Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Účinné od 1.1.2024

Změna zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §5 (změny).

Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §3 (změny).

Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Účinné od 1.2.2022

Změna zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Změny v ustanoveních: