333/2004 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
ikona P
Číslo předpisu 333/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 5. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §6 a 7 nabývají účinnosti dnem 1.1.2006.
Platnost do 30. 6. 2012
Ruší předpis 92/2002 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 381/2011 Sb.
Zrušen předpisem 206/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se upravují
a) požadavky na znalosti a dovednosti rostlinolékaře,
b) zaměření studia a délka odborné praxe pro vybrané obory živnostenského podnikání,
c) odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin,
d) organizace, obsah a formy atestačního studia a stanovení služebních míst, pro která je atestace nutná.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 92/2002 Sb., o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (31.5.2004) s výjimkou ustanovení §6 a §7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.