490/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
ikona P
Číslo předpisu 490/2009 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2009
Rozeslán dne 31. 12. 2009
Platnost od 31. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 22/1997 Sb., 156/1998 Sb., 102/2001 Sb., 326/2004 Sb.
Ruší předpis 291/2000 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh.
Změny:

 • Změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis části první zní: "TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY A AKREDITACE SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY",
  • §1, §2, §12 (změny),
  • za §13b se vkládá označení nové hlavy IV "AKREDITACE SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY" včetně jejího nadpisu,
  • dosavadní hlava IV (§18 až §22) v části první se označuje jako hlava V,
  • §14 "Akreditace" až §16 "Osvědčení o akreditaci" včetně nadpisů - nové znění,
  • §18 "Dozor" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 až 4d - nové znění,
  • vkládají se nové §18a "Ochranná opatření" a §18b "Oznamovací povinnost" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4e a 4f,
  • §19 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §19a "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" a §19b "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Akreditující osoba pověřená k provádění akreditace subjektů posuzování shody podle dosavadních právních předpisů se považuje za akreditační orgán podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do doby vydání nového rozhodnutí o pověření akreditačního orgánu, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Akreditující osoba vydá právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, a která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádala o akreditaci a splňuje akreditační pravidla podle dosavadní právní úpravy, osvědčení o akreditaci podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Osvědčení o akreditaci vydané podle dosavadní právní úpravy se považuje za osvědčení o akreditaci podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to pouze po dobu, na kterou bylo vydáno, nejdéle však do 31. prosince 2014.
 4. Řízení o pokutách, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE, se zrušuje.

 • Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §39 "Informace o nežádoucích účincích přípravků a výměna informací" včetně nadpisu - nové znění,
  • §42 (změny),
  • §43 "Kontrola přípravků a dalších prostředků" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §46a "Distribuce přípravků" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35a,
  • §75 "Úřední opatření" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 53 - nové znění,
  • §76 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §76a "Oznamovací povinnost" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 53a až 53c,
  • §78, §88 (změny).
 • Změna zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13 (změny),
  • vkládá nový §13a "Oznamovací povinnost" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16d až 16f.
 • Změna zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10 se zrušuje,
  • §11 včetně poznámek pod čarou č. 10, 11 a 12 - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, kde se §7a zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2010.