562/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
ikona P
Číslo předpisu 562/2004 Sb.
Částka 190
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 10. 11. 2004
Platnost od 10. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Novelizuje předpis 218/1949 Sb., 65/1965 Sb., 143/1992 Sb., 586/1992 Sb., 331/1993 Sb., 89/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 111/1998 Sb., 306/1999 Sb., 132/2000 Sb., 250/2000 Sb., 258/2000 Sb., 3/2002 Sb., 109/2002 Sb.
Novelizován předpisem 264/2006 Sb., 428/2012 Sb., 332/2014 Sb.
Anotace

Novela některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona.
Parlament ČR přijal zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona č. 561/2004 Sb.
Změny:

 • Změna zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona pozdějších předpisů, kde se §5 zrušuje.
 • Změna v §206 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "učilišť, středních odborných škol a speciálních škol, vyšších odborných škol," nahrazují slovy "středních škol, studenty vyšších odborných škol,".
 • Změna v §20 a §21 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., kde se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), včetně poznámky pod čarou č. 2a).
 • Změna v §4 odst. 1 písm. k) a §18 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v §22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12 až §14 (změny),
  • §16 včetně poznámek pod čarou č. 11) až 11d) - nové znění,
  • §68 (změny).
 • Změna v §49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb., kde se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí".
 • Změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §5 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 6) - nové znění,
  • §6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6a), 7) a 8) - nové znění,
  • vládá se nový §7a.
 • Změna v zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se části dvacátá pátá, dvacátá šestá a dvacátá sedmá zrušují.
 • Změna v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestnáctá (§124) zrušuje.
 • Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §23, §28 (změny),
  • vkládá se nový §39a včetně poznámek pod čarou č. 19a) a 19b).
 • Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.
  Změny v ustanoveních:
  • §27 (změny),
  • Část druhá (§31) se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, kde se část třetí (§45) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2005.