628/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
ikona P
Číslo předpisu 628/2004 Sb.
Částka 213
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 11. 2004
Rozeslán dne 14. 12. 2004
Platnost od 14. 12. 2004
Účinnost od 14. 12. 2004
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 549/1991 Sb., 358/1992 Sb., 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 264/2006 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
Parlament ČR přijal zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti.
Změny:

  • Změna v §9 odst. 3 a §87 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §72 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se za §25l vkládá nový §25m včetně poznámky pod čarou č. 7).
  • Změna v §37a a v §38m zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r).

Účinnost změn 14.12.2004.