585/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 585/2006 Sb.
Částka 187
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 12. 2006
Rozeslán dne 20. 12. 2006
Platnost od 20. 12. 2006
Účinnost od 31. 12. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VI bodů 6, 8, 9 a 13 nabývají účinnosti dne 1.1.2007, a ustanovení čl. V, čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 a čl. VII nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (1.1.2009).
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 189/2006 Sb., 262/2006 Sb., 264/2006 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 2. č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění,
 3. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 4. č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce,
 5. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 6. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 7. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a
 8. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky na úvod k vývoji nového zákona o nemocenském pojištění:

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění byl přijat 14.3.2006, rozeslán v částce 64/2006 Sbírky zákonů dne 12.5.2006 a jeho účinnost byla původně stanovena dnem 1.1.2007. Tímto dnem v souladu s derogačním ustanovením uvedeném v §200 cit. zákona bylo původně zrušeno 50 jiných právních předpisů.
 • Prezident republiky zákon vetoval a vrátil ho Poslanecké sněmovně dne 31.3.2006. Ta svým usnesením ze dne 25.4.2006 setrvala na tomto zákoně (publikováno v částce 64/2006 Sbírky zákonů dne 12.5.2006 pod č. 188/2006 Sb.).
 • Dne 14.3.2006 byl přijat zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, který byl rozeslán rovněž v částce 64/2006 Sbírky zákonů dne 12.5.2006 pod č. 189/2006 Sb. a měl nabýt účinnosti dnem 1.1.2007.
  Pod "některými zákony" se rozumí 55 dalších zákonů, přičemž změny se dotkly 698 jejich dílčích ustanovení v legislativním "díle" o rozsahu 64 stran textu.
  Přijetí nového zákona o nemocenském pojištění a související novely č. 189/2006 Sb. se tedy přímo dotklo 105 jiných právních předpisů.
 • Po dobu sedmi měsíců nebyla Česká republika schopna uvést tento nový zákon a související změny v život. Naopak, přijetím zákona č. 585/2006 Sb. je pro období 1.1.2007 až 31.12.2007 "revitalizováno" 50 původně zrušených předpisů a změny dalších 55 "odsunuty" k datu 1.1.2008, s výjimkami (31.12.2006, resp. 1.1.2007).
  Kdo chce hledat logiku a důvody takového "legislativního průjmu", nechť laskavě navštíví portál Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jmenovitě knihovnu sněmovních tisků, Sněmovní tisk č. 36/0 a seznámí se s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně důvodové zprávy.

Změny:

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (s účinností od 31.12.2006).
  Změny v ustanoveních:
 1. V §168 odst. 2, §169 až 173, §174 odst. 2 až 4, §176, 177, §178 odst. 1 a 2, §179 až 181, §184, §185 odst. 2, §186 až 188, §189 odst. 2, §190 odst. 1, §191 až 194 a §197 se číslo "2006" nahrazuje číslem "2007".
 2. V §168, 169, §170 odst. 1, §171 odst. 1, §172, §173 odst. 2, §174, 175, §176 odst. 2, §178 až 181, §183 až 195, §197 a 201 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2008".

Poznámka a vysvětlivky:
Změnou §201 je účinnost celého zákona odložena ke dni 1.1.2008.
Z toho vyplývá, že i derogační ustanovení, uvedené v §200 zákona, kterým bylo původně s účinností od 1.1.2007 zrušeno 50 dalších právních předpisů, nabude účinnosti až 1.1.2008 a těchto 50 dalších právních předpisů zůstává do té doby v platnosti.

 • Změna zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění.
  Změny v ustanoveních:
 1. Čl. II a III se zrušují (s účinností od 31.12.2006).

Poznámka a vysvětlivky:

 • Čl. II zákona č. 189/2006 Sb., bod 1. - 12. byly provedeny změny zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. V důsledku zrušení tohoto článku se text příslušných ustanovení starého zákoníku práce dotčených novelou č. 189/2006 Sb. vrací do podoby před přijetím této novely.
 • Čl. III zákona č. 189/2006 Sb. je Přechodným ustanovením k zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce a je zrušen s účinností k 31.12.2006.
 1. V čl. XIII se body 39 až 53 zrušují.

Poznámka a vysvětlivky:

 • V Čl. XIII, bodech 39. až 53. zákona č. 189/2006 Sb. byla provedena rozsáhlá novelizace §11a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
  V důsledku zrušení těchto bodů s účinností od 31.12.2006 se text citovaného ustanovení vrací do podoby před přijetím novely č. 189/2006 Sb.
 1. V čl. XIV bodech 1 až 8, čl. XXII bodech 3 až 5, čl. XXXIV bodu 1, čl. XXXVII, čl. XLI, čl. XLVI, čl. XLVIII a čl. L se číslo "2006" nahrazuje číslem "2007".
 2. V čl. XIV bodech 1 až 4, 6, 7 a 9, čl. XXI bodu 29, čl. XXII bodech 1, 2, 5 a 6, čl. XXXIV, čl. XXXVII, čl. XLI, čl. XLVI, čl. XLVIII a čl. L se číslo "2007" nahrazuje číslem "2008".

Poznámka a vysvětlivky:

 • čl. XIV je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • čl. XXII je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, změny jsou provedeny s účinností od 31.12.2006 s výjimkou bodu 7., který nabývá účinnosti dnem 1.1.2007 (výjimka z výjimky, která vyplývá z nového znění Čl. LXVIII zákona č. 189/2006 Sb. po jeho novelizaci zákonem č. 585/2006 Sb.).
 • čl. XXXIV je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • čl. XXXVII je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
 • čl. XLI je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců.
 • čl. XLVI je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • čl. XLVIII je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
 • čl. L je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
  Změny těchto článků nabývají účinnosti dnem 31.12.2006 se shora popsanou výjimkou (1.1.2007).
 1. Čl. LII se zrušuje.

Poznámka a vysvětlivky:

 • V Čl. LII bodu 1. až 6. provedl zákon č. 189/2006 Sb. změny některých ustanovení zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
  V důsledku zrušení tohoto článku se příslušná ustanovení tohoto zákona vrací do podoby před přijetím novely č. 189/2006 Sb.
 1. Čl. LXVIII zní:
  "Čl. LXVIII
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou čl. XIII bodů 6, 14, 66, 144, 157 až 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, čl. XXI bodů 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, čl. XXII bodu 7, čl. XXIV bodu 8, čl. XXV a čl. XXXIII bodů 13, 20 a 45, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.".

  Pro srovnání: Původní znění článku LXVIII zákona č. 189/2006 Sb.
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Poznámka a vysvětlivky:

 • čl. XIII zákona č. 189/2006 Sb. v bodech 1. až 215. provádí rozsáhlé změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
  Účinnost změn tohoto zákona je odložena k 1.1.2008 s výjimkou bodů 39 až 53, které se zrušují s účinností dnem 31.12.2006 a s výjimkou bodů 6, 14, 66, 144, 157 až 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2007.
 • čl. XXV je přechodným ustanovením zákona č. 189/2006 Sb. k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.
 • čl. XXXIII zákona č. 189/2006 Sb. v bodech 1. až 45. provádí rozsáhlé změny zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tyto změny nabývají účinnosti dnem 1.1.2008 s výjimkou bodů 13, 20 a 45, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce s účinností od 31.12.2006.
  Změny v ustanoveních:
  • §191, §363 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 60 - nové znění,
  • v části čtrnácté hlavě I se vkládá nový díl 2 "Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení" (§393a) včetně nadpisu; dosavadní díl 2 se označuje jako díl 3.
 • Změna v čl. LI zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, kde se v bodě 7 v §299 odst. 1 písm. c) doplňují na konci slova "nebo podpora při ošetřování člena rodiny".
 • Změna v §7, §9, §11, §20, §22 a §22b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2008.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem 31.12.2006 s výjimkou bodů 6, 8, 9 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2007 a bodů 1 až 5, 7, 10 až 12, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (1.1.2008).
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. - 5 - změny s účinností od 1.1.2008
   • bod 1. - v §5 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 13 včetně poznámky pod čarou č. 3i,
   • bod 2. - v §5 odst. 3 písm. c) se slova "a 12" nahrazují slovy ", 12 a 13",
   • bod 3. - v §5 odst. 4 písm. d) se slova "a 12" nahrazují slovy ", 12 a 13".
   • bod 4. - v §30 odst. 2 písm. b) - změny,
   • bod 5. - v §30 odst. 6 (změny),
  • bod 6. - změna s účinností od 1.1.2007
   v §30 se odstavec 7 zrušuje; dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7,
  • bod 7. - změna s účinností od 1.1.2008
   v §32 odst. 2 (změny),
  • bod 8. - změna s účinností od 1.1.2007
   v§32 se doplňuje odstavec 3,
  • bod 9. - změna s účinností od 1.1.2007
   v§62 odst. 1 (změny),
  • body 10. - 12 - změny s účinností od 1.1.2008
   • bod 10. - v §68 odst. 1 (změny),
   • bod 11. - v §68 odst. 2 písm. a) bodu 3 se číslo "12" nahrazuje číslem "13",
   • bod 12. - v §68 odst. 3 písm. a) bodu 1 se číslo "12" nahrazuje číslem "13",
  • bod 13. - změna s účinností od 1.1.2007
  • V §69 odst. 3 (změny).
 • Změna v §9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se na začátek bodu 1 vkládají slova "z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a".
  Změna nabývá účinnosti 1.1.2008.
 • Změna v §11a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. kde se v písmenu c) slova "uvedených v odstavci 1 písm. b)" nahrazují slovy ", kteří jsou obyvateli,".

Účinnost změn dnem 31.12.2006, s výjimkou čl. VI bodů 6, 8, 9 a 13, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2007, a s výjimkou čl. V, čl. VI bodů 1 až 5, 7, 10 až 12 a čl. VII, které nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (1.1.2008).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Poznámka na závěr:
Zákony upravující nemocenské a důchodové pojištění, sociální zabezpečení a státní sociální podporu se jistě týkají značné části populace České republiky. Předpokládá se tedy, že budou řádně připraveny, řádně a včas uvedeny v život a že v den jejich účinnosti budou připravena všechna organizační, věcná, personální, technická a jiná související opatření k zabezpečení jejich řádné aplikace v praxi, včetně vydání příslušných prováděcích právních předpisů.
Jak je vidět, opak je pravdou a výsledkem je shora popsaná "legislativní taškařice" Made in Czech Republic.
Omlouváme se všem jedincům, které matka Příroda postihla impotencí, idiotií nebo kretenismem, ale jiná přiléhavější slova, která by výstižně popsala obdobné vylepšování právního řádu nás nenapadají.