218/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 218/2007 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2007
Rozeslán dne 22. 8. 2007
Platnost od 22. 8. 2007
Účinnost od 22. 8. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtvrté až šesté nabývají účinnosti dne 1.1.2017.
Platnost do 30. 9. 2015
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 99/1963 Sb., 20/1966 Sb., 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 283/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 13/1993 Sb., 154/1994 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 289/1995 Sb., 252/1997 Sb., 169/1999 Sb., 222/1999 Sb., 353/1999 Sb., 101/2000 Sb., 218/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 449/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 99/2004 Sb., 110/2006 Sb., 264/2006 Sb., 266/2006 Sb., 267/2006 Sb.
Novelizován předpisem 26/2008 Sb., 282/2009 Sb., 463/2012 Sb., 182/2014 Sb.
Zrušen předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
 2. č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,
 3. č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce,
 4. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
 5. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a
 6. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Změny:

 • Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
  Změny v ustanoveních:
  • v §91 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2018" se nahrazuje číslem "2020",
  • v §92 odst. 1, 2 a 3 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010",
  • v §92 odst. 5 písm. b) se slova "(§194, 195 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)" zrušují,
  • v §94 odst. 1 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009",
  • v §94 odst. 2 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010",
  • v §95 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010",
  • v §99 se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010" a číslo "2011" se nahrazuje číslem "2013".

Upozornění:
Účinnost zákona (původně 1.1.2008) je odložena až k 1.1.2010.

 • Změna zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.
  Změny v ustanoveních:
  • část druhá (změna v §6 odst. 1 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu), se zrušuje,
  • v části šesté čl. VI se bod 4 zrušuje (původně jím byl vložen §80a do rozpočtových pravidel),
  • v části deváté čl. IX se bod 1 zrušuje (původně změna v §16 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění),
  • část dvacátá devátá (změna zákona č. 280/1992 Sb.) se zrušuje,
  • v části třicáté druhé čl. XXXII (Přechodné ustanovení) se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009" a číslo "2008" se nahrazuje číslem "2010",
  • v části třicáté třetí čl. XXXIII (Účinnost) se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".
 • Změna v části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce (bod 1. až 3. změny občanského zákoníku), kde se číslo "2008" nahrazuje číslem "2010".

Změny s účinností od 1.1.2010:

 • Změna v §7 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, kde se na konci textu písmene a) doplňují slova "a dávky úrazového pojištění, s výjimkou bolestného, příspěvku za ztížení společenského uplatnění, náhrady nákladů spojených s léčením a náhrady nákladů spojených s pohřbem".
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §80a, který zní:
  "§80a
  Výše prostředků na prevenci v úrazovém pojištění v kalendářním roce 2010 činí 120 mil. Kč.".
 • Změna v §16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se za větu třetí vkládá věta "Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 2009 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též úrazová renta19a).".

Účinnost změn dnem vyhlášení (22.8.2007), s výjimkou částí čtvrté až šesté, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.