216/2002 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
ikona P
Číslo předpisu 216/2002 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2002
Rozeslán dne 27. 5. 2002
Platnost od 27. 5. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první hlavy IV nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14.6.1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
Platnost do 31. 7. 2016
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 283/1991 Sb.
Novelizován předpisem 481/2004 Sb., 178/2007 Sb., 379/2007 Sb., 274/2008 Sb., 301/2009 Sb., 314/2015 Sb., 250/2016 Sb.
Zrušen předpisem 191/2016 Sb.