191/2016 Sb. - Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
ikona P
Číslo předpisu 191/2016 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2016
Rozeslán dne 17. 6. 2016
Platnost od 17. 6. 2016
Účinnost od 1. 8. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §5 odst. 2 písm. c) nabývá účinnosti dne 1.2.2017.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 379/2007 Sb., 274/2008 Sb., 301/2009 Sb., 314/2015 Sb.
Ruší předpis 216/2002 Sb., 481/2004 Sb., 178/2007 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb.
Prováděn předpisem 228/2016 Sb., 98/2018 Sb., 298/2019 Sb., 395/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie ochranu státních hranic České republiky proti jejich nedovolenému překračování a vymezuje působnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky v této oblasti státní správy.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.8.2016) s výjimkou ustanovení §5 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.2.2017).
Změny dalších předpisů:

 • Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §44a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zrušuje,
  • §86 (změny).

§22 - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 a §4 se včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují,
  • §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3b - nové znění,
  • §9, §53, §104, §156, §163, §182, §184a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 53 - nové znění.

§24 - Přechodné ustanovení

 • Změny v §34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

§26 - Přechodné ustanovení
Zrušovací ustanovení - §27