218/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 218/2009 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 20. 7. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení části desáté nabývá účinnosti dne 1.1.2010.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 337/1992 Sb., 13/1993 Sb., 283/1993 Sb., 153/1994 Sb., 257/2000 Sb., 279/2003 Sb., 185/2004 Sb., 7/2009 Sb.
Novelizován předpisem 17/2012 Sb., 242/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35, §38, §40 (změny),
  • §40b - nové znění,
  • §48, §50a, §74, §75, §75b, §76b, §76c, §88, §89, §102, §158 (změny),
  • vkládá se nový §175ze včetně poznámky pod čarou č. 69a,
  • §185g (změny),
  • vkládá se nový §194a "Řízení o určení data narození nebo úmrtí" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 69b,
  • §273b (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §304b včetně poznámky pod čarou č. 80c,
  • §322, §338c, §338g, §374a (změny).
 • Změna v části první čl. II zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se v bodě 8 část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
 • Změna v §62 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. e) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.
 • Změna v §12j odst. 3 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
 • Změna v §51b odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
 • Změna v §5a odst. 3 písm. a) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
 • Změna v §5a odst. 3 písm. a) zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.
 • Změna v §11a odst. 3 písm. a) zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DESÁTÁ - změna s účinností od 1.1.2010
  • Změna v §17 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se ve větě první slova "ačkoliv se v místě doručení zdržuje," zrušují a ve větě druhé slovo "patnácti" nahrazuje číslem "10".

Účinnost změn 20.7.2009, s výjimkou ustanovení části desáté, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.