635/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 635/2004 Sb.
Částka 215
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 11. 2004
Rozeslán dne 17. 12. 2004
Platnost od 17. 12. 2004
Účinnost od 16. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části desáté nabývá účinnosti dne 1.1.2005.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 16/1993 Sb., 85/1994 Sb., 151/2000 Sb., 227/2000 Sb., 250/2000 Sb., 131/2003 Sb., 354/2003 Sb., 185/2004 Sb., 235/2004 Sb., 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 17/2012 Sb., 297/2016 Sb.
Anotace

Novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.).
Parlament ČR přijal nový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích.
Změny:

 • V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů a další zákony se článek VII a příloha k zákonu č. 85/1994 Sb. zrušují.
 • Změna v §82, §101 a §109 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v části osmé článku VIII bodě 1 zákona č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se za slovy "bodu 75" čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a čl. III bodu 1" se zrušují.
 • Změna v části třetí článku IV zákona č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, kde se bod 4 zrušuje.
 • Změna v §5 odst. 4 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, kde se za písmeno m) vkládá nové písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 39a).
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 • Změna v §12 a §15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - účinnost všech změn uvedených v části desáté zákona č. 635/2004 nastává dnem 1. ledna 2005.

Naše úvodní poznámky k části desáté zákona č. 635/2004 Sb.:
Velmi sofistikovaná novela nového zákona o dani z přidané hodnoty má celkem 222 bodů a nabývá účinnosti již 1.1.2005.
Četné změny jsou provedeny celkem ve 286 dílčích ustanoveních ZDPH systémem "vlož za", "vlož mezi", "najdi a nahraď".
Tento systém novelizace, který nelze nazvat jinak, než "legislativní prasárna" je vlastní celému českému zákonodárství obecně a Ministerstvu financí ČR zvláště.
Upozorňujeme ctěnou podnikatelskou veřejnost, kterou změny ZDPH zasáhnou nejcitelněji, že ZDPH po této novele nemůže běžný uživatel Sbírky zákonů v reálném čase (do data účinnosti) zrekonstruovat. Proto vřele doporučujeme urychlený nákup právně informačního softwaru, ve kterém budou všechny změny zapracovány již ke dni 1. ledna 2005.

Změny v ustanoveních ZDPH s účinností od 1. ledna 2005:

 • §2, §4 až §6 (změny),
 • vkládá se nový §7a "Místo plnění při dodání plynu a elektřiny",
 • §10, §11, §13, §14 až §22 (změny),
 • §23 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19a) až 19d) - nové znění,
 • §24 (změny),
 • vkládá se nový §24a "Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko",
 • §25, §26, §28 až §36 (změny),
 • §37 včetně nadpisu "Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby" - nové znění,
 • §38, §42, §43 (změny),
 • vkládá se nový §46a "Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu",
 • §47, §48, §50, §51 až §54 (změny),
 • §55 včetně nadpisu "Pojišťovací činnosti" - nové znění,
 • §56, §58, §59, §61, §62, §66, §68, §69, §71 až §76, §79 (změny),
 • §80 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 55), 56), 57), 58) a 59) - nové znění,
 • §81 až §86, §88 až §90, §93 až §98, §101, §107, §108 (změny),
 • §109 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §111, §113 (změny),
 • Příloha č. 2 - nové znění,
 • v příloze č. 3 první odrážce se slova "elektrické energie" nahrazují slovem "elektřiny".

Čl. XI - Přechodná ustanovení

 1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období před nabytím účinnosti tohoto zákona platí dosavadní právní předpisy.
 2. Městské části v územně členěném statutárním městě (městské obvody) a městské části Hlavního města Prahy, které jsou samostatnými osobami povinnými k dani, se stávají plátci ke dni účinnosti tohoto zákona, pokud statutární město nebo Hlavní město Praha, jehož jsou součástí, bylo plátcem podle dosavadních předpisů.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení (16.1.2005) s výjimkou části desáté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.