80/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 80/2006 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení §13 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, nabývá účinnosti dne 1.7.2006.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 153/1994 Sb., 13/1997 Sb., 104/2000 Sb., 185/2004 Sb.
Novelizován předpisem 17/2012 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.

 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9 (změny),
  • vkládá se nový §12a,
  • §13 - změna s účinností 1.7.2006
   • v §13 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
    "h) technická zařízení a jejich součásti, určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní komunikace (dále jen "systém elektronického mýtného"), jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.".
  • §15 až §17, §18a, §18b, §18d až §18f, §19 (změny),
  • §20 "Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění" až §21 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11a až 11h - nové znění,
  • vkládají se nové §21a "Způsob placení" až §21e "Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11i,
  • §22 "Mýtné" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11j - nové znění,
  • vkládají se nové §22a "Provoz systému elektronického mýtného" až §22d včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11k až 11m,
  • §23, §24, §27 (změny),
  • vkládá se nový §29a včetně poznámky pod čarou č. 14a,
  • §31, §35, §37, §38b, §38c, §40 (změny),
  • §42 "Pořádková pokuta" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §42a "Správní delikty" a §42b "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisů,
  • §43 "Společná ustanovení k §42a a 42b" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a - nové znění,
  • §44, §46 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení k čl. I

 1. Každý tunel nad 500 m, který bude schválen5) a provozován po nabytí účinnosti tohoto zákona, musí kromě požadavků stanovených zvláštními právními předpisy splňovat bezpečnostní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 2. Tunel nad 500 m, který byl schválen5) a provozován před účinností tohoto zákona v souladu se zvláštními právními předpisy, musí ke dni 30. dubna 2014 splňovat bezpečnostní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 3. Silniční správní úřad posoudí do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona, zda tunel nad 500 m podle předchozího bodu splňuje bezpečnostní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 4. Silniční správní úřad posoudí, zda tunel nad 500 m, který je schválen5) v souladu se zvláštním právním předpisem5) a není ke dni účinnosti tohoto zákona uveden do provozu, splňuje bezpečnostní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 • Změna v §5 odst. 4 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, kde se na konci textu písmene j) doplňují slova "a užití zpoplatněné komunikace".
 • Změna v §23 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4, §5 (změny),
  • vkládají se nové §5a, §5b a §5c "Rozpočtové provizorium",
  • §8, §9 (změny).
 • Změna v §11 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, kde se za slova "evidence motorových vozidel3d)" vkládají slova "evidence údajů o mýtném".

Účinnost změn dnem 1.1.2007 s výjimkou ustanovení §13 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem 1.7.2006.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.