308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
ikona P
Číslo předpisu 308/2013 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Rozeslán dne 2. 10. 2013
Platnost od 2. 10. 2013
Účinnost od 1. 12. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení částí osmé až desáté nabývají účinnosti dne 1.1.2014.
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 200/1990 Sb., 455/1991 Sb., 13/1993 Sb., 61/1997 Sb., 191/1999 Sb., 146/2002 Sb., 353/2003 Sb., 440/2003 Sb., 17/2012 Sb., 307/2013 Sb.
Novelizován předpisem 331/2014 Sb., 242/2016 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.
Změny:

 • Změna v §2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
 • Změna v §18 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 407/2012 Sb.
 • Změna v §4 a §17 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §11 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §76, §115, §134, §135zt a §135zy zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §58 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

ČÁST OSMÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna v §53 a §298 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29 (změny),
  • §30a se včetně poznámky pod čarou č. 52 zrušuje,
  • §31c se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna v §33 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2015

 • Změna v zákoně č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (§38 - nové znění).

Čl. XII - Přechodné ustanovení
Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí účinnosti této části, postupuje se v řízení o správním deliktu podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.12.2013), s výjimkou částí osmé až desáté, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2014, a s výjimkou části jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.