104/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/93 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 104/2011 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 3. 2011
Rozeslán dne 22. 4. 2011
Platnost od 22. 4. 2011
Účinnost od 1. 7. 2011
Novelizuje předpis 13/1993 Sb., 99/2004 Sb., 185/2004 Sb.
Novelizován předpisem 17/2012 Sb., 242/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis hlavy první zní: "ÚVODNÍ USTANOVENÍ",
  • §1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • Nadpis hlavy druhé zní: "PŘEDPOKLADY PRO VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ A OZNAČOVÁNÍ CELNÍ SPRÁVY",
  • §14 (změny),
  • §20 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3l a 5b zrušuje,
  • §21 (změny),
  • §22 se včetně poznámky pod čarou č. 5c zrušuje,
  • §23, §24, §28, §29a, §30 až §33b (změny),
  • §33c "Krycí prostředky a krycí doklady" - nové znění,
  • §33d "Zabezpečovací technika" včetně nadpisu - nové znění,
  • §34 až §36 (změny),
  • vkládá se nový §36b včetně poznámky pod čarou č. 16,
  • §37 "Oprávnění ke kontrole osob a dopravních prostředků" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §37a, §38, §40, §41 (změny),
  • §43 "Zvláštní omezení" včetně nadpisu - nové znění,
  • nadpis hlavy páté (nad §46) zní: "CELNÍ DOHLED",
  • v hlavě páté nadpis dílu druhého (nad §47) zní: "VÝKON CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY",
  • nadpis §48 zní: "Vykonávání celního dohledu",
  • §48 (další změny),
  • nadpis §49 zní: "Osvobození od celní kontroly",
  • §49 (další změny),
  • nadpis §50 zní: "Součinnost osob, u nichž celní orgány vykonávají celní dohled",
  • §50 (další změny),
  • §51 (změny),
  • vkládá se nový §51b "Evidenční ochrana osobních údajů" včetně nadpisu,
  • §52 (změny),
  • §53 včetně poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • §84 se zrušuje,
  • §102 (změny),
  • §104 (rozsáhlé změny),
  • §105 (změny),
  • v hlavě deváté díl sedmý (§127) "KONTROLA CELNÍHO PROHLÁŠENÍ PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 - nové znění,
  • v hlavě desáté díl první (§128) "PŘEPRAVA ZBOŽÍ PROPUŠTĚNÉHO DO VOLNÉHO OBĚHU Z DŮVODU JEHO ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 25 - nové znění,
  • v hlavě desáté nadpis dílu druhého (nad §133) zní: "REŽIMY S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA A REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM",
  • §135 (změny),
  • §135a a §135b se zrušují,
  • §233 (změny),
  • §237 se včetně poznámky pod čarou č. 8g zrušuje,
  • v hlavě dvanácté nadpis dílu třetího (nad §237a) zní: "ZBOŽÍ POŽÍVAJÍCÍ OCHRANY PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ OSOBAMI SE SÍDLEM NEBO TRVALÝM POBYTEM MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ POŽÍVAJÍ VÝSAD A IMUNIT PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA",
  • §237c, §237h (změny),
  • §254 - nové znění,
  • §256 včetně poznámky pod čarou č. 27 - nové znění,
  • §258, §259, §260 (změny),
  • v §260a odst. 1, §260j odst. 1 a v §260k odst. 1 se za slovo "celního" vkládají slova "a daňového",
  • §260a (další změny),
  • §260e - nové znění,
  • §260f, §260h, §260j, §260k, §260l (změny),
  • vkládá se nový §260m "Záruční listiny, záruční doklady a osvědčení" včetně nadpisu,
  • §264 "Doměření cla a daně" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 a 29 - nové znění,
  • §265 včetně poznámky pod čarou č. 30 - nové znění,
  • §270 (změny),
  • §276 se včetně poznámky pod čarou č. 9d zrušuje,
  • §285 včetně poznámky pod čarou č. 31 - nové znění,
  • Hlava čtrnáctá "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§293 až §298) včetně nadpisu - nové znění,
  • §309, §310, §312 až §316 (změny),
  • nadpis hlavy sedmnácté (nad §319) zní: "STATISTICKÉ ÚDAJE",
  • §317 a §318 se zrušují,
  • §319 "Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 až 34 - nové znění,
  • vkládají se nové §319a "Následná kontrola údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou" a §319b "Pořádková pokuta" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 35,
  • nad §319b se vkládá označení hlavy osmnácté "USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ" včetně nadpisu,
  • §320 (rozsáhlé změny),
  • §322 včetně poznámky pod čarou č. 39 - nové znění,
  • §322a (rozsáhlé změny),
  • §327 se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Kde se v rozhodnutích a dokladech vztahujících se k zajištění celního dluhu vydaných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona používají termíny "globální záruka" a "individuální záruka", rozumí se tím "souborná jistota" a "jednotlivá jistota" podle tohoto zákona.
 2. Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změny v §3 až §5 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §22 (změny),
  • §26 se včetně poznámek pod čarou č. 23 až 26 zrušuje,
  • §27 až §31 (změny).

Účinnost změn 1.7.2011.