359/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území ČR
ikona P
Číslo předpisu 359/2004 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 5. 2004
Rozeslán dne 15. 6. 2004
Platnost od 15. 6. 2004
Účinnost od 15. 6. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1 až 17 nabývají účinnosti dnem 1.9.2004 a čl. III nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 90/1995 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 273/1996 Sb., 48/1997 Sb., 218/2002 Sb., 362/2003 Sb., 427/2003 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky.
Změny:

 • Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
  bod 1. až 17. - změny s účinností dnem 1.9.2004.
  Změny v ustanoveních:
  • §54, §70, §90, §93 až §95 (změny),
  • vkládá nový §95a,
  • §99, §106 (změny),
  • §111 - nové znění,
  • §112 odst. 4 - nové znění,
  • §117 odst. 1 (změna) - účinnost změny dnem 15.6.2004.
 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Na konci názvu zákona se doplňují slova "a poslanců Evropského parlamentu",
  • §1, §2 (změny),
  • vkládá se nová část čtvrtá
   "NÁLEŽITOSTI POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU" (§33a až §33b); dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá,
  • §34, §36, §37, §41 (změny).
 • Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (Čl. III - účinnost změny dnem 1.1.2005).
 • V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čl. XXIV zní:
  "Čl. XXIV Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb. a zákona č. 49/2004 Sb., se mění takto:
 1. V §1 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).
 2. V části druhé se hlava šestá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona se za slova "státních orgánů," vkládají slova "poslanců Evropského parlamentu,",
  • §1 (změny).
 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu písmene ch) doplňují slova "a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky".
 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu písmene g) doplňují slova "a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky".
 • Změna v §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu bodu 6 doplňují slova "a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky".
 • Změna v §18 a §36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu bodu 8 doplňují slova "a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky".
 • Změna v §4 a §6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), kde se na konci textu písmene o) slovo "nebo" zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se slovo "nebo" a písmeno r), které zní:
  "r) je poslancem Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky.".
 • Změna v §1 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Přechodná ustanovení - Čl. XIII

 1. Ustanovení o neslučitelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle §53 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.
 2. Ustanovení částí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.

Účinnost změn dnem vyhlášení (15.6.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 až 17, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2004, a čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.