424/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 424/2003 Sb.
Částka 139
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2003
Rozeslán dne 12. 12. 2003
Platnost od 12. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 2, 18, 23, 24, 27 a 32 a čl. II bodu 4 nabývají účinnosti dnem 1.7.2005 a ustanovení čl. II bodu 2, čl. X bodů 4 a 5 a čl. XII nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 309/2002 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  Změny v ustanoveních:
  • §5 písmeno b), - změna,
  • bod 2. - změna s účinností dnem 1.7.2005,
   v §5 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • §6, §7, §9, §11, §11a, §14 (změny),
  • bod 18. - změna s účinností dnem 1.7.2005,
   vkládá se nový §16a "Registr pojištěnců",
  • §17, §18 (změny),
  • bod 23. - změna s účinností dnem 1.7.2005,
   v §22 se na konci písmene a) doplňují slova "státní občanství, a byl-li zaměstnanec účasten nemocenského pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,",
  • bod 24. - změna s účinností dnem 1.7.2005,
   vkládá se nový §22a,
  • §23, §29 (změny),
  • bod 27. - změna s účinností dnem 1.7.2005,
   v §33 odst. 1 se ve větě třetí za slovo "odhlásit" vkládají slova "na předepsaném tiskopise" a na konci se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "ustanovení §22a odst. 2 platí zde obdobně.",
  • §33, §34, §35a, §36 (změny),
  • bod 32. - změna s účinností dnem 1.7.2005,
   v §37 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,",
  • §37 odst. 1 písm. f), §38, §39 (změny),
  • vkládá se nový §39a "Předkládání údajů o důchodovém pojištění",
  • §40 (změny),
  • vkládá se nový §40a "Informativní osobní list důchodového pojištění",
  • §43, §49, §52, §54, §66, §80, §82, §85, §88, §89, §104g, §104h (změny),
  • §104i se včetně poznámky pod čarou č. 34a) zrušuje,
  • §106, §116 (změny),
  • vkládá se nový §116c,
  • §120c (změny),
  • vkládá se nový §123e,
  • dosavadní §123e se označuje jako §123f.

Důležitý je i Čl. II - "Přechodná ustanovení", který nabývá účinnosti dnem 1.1.2004 s výjimkou bodu 4., - změna s účinností dnem 1.7.2005 a bodu 2- změna s účinností dnem vyhlášení (12.12.2003).

 • změny v ustanoveních §2, §3, §5 a §16 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Důležitá jsou i " Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV novely.

 • změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5, §9, §16, §17, §19, §22 (změny),
  • vkládá se nový §22d,
  • §23a, §23b, §24, §25 (změny),
  • §29 se zrušuje.

Důležitá jsou i " Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI novely.

 • změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • v §8, §11 odst. 1 písm. a) a v §11 odst. 2 větě první se za slova "až l)" vkládají slova "a v)",
  • §16 (změny).
 • změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
  Změny v ustanoveních:
  • §63 (změny),
  • vkládá se nový §64a.

Důležité je i " Přechodné ustanovení" uvedené v Čl. IX novely.

 • změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5 (změny),
  • bod 4. - změna s účinností dnem vyhlášení (12.12.2003),
   v §13 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g),
   dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o),
  • bod 5. - změna s účinností dnem vyhlášení (12.12.2003).
   v §15 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
   dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.
 • změna v §3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňují odstavce 13 a 14, včetně poznámky pod čarou č. 16a).
 • změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
  • Čl. XII - změna s účinností dnem vyhlášení (12.12.2003).
   v čl. XXIX zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se bod 4 zrušuje.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 18, 23, 24, 27 a 32 a čl. II bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2005, a ustanovení čl. II bodu 2, čl. X bodů 4 a 5 a čl. XII, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (12.12.2003).
Poznámka:
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.