153/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 153/2007 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 6. 2007
Rozeslán dne 29. 6. 2007
Platnost od 29. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bodů 2, 4 a 6 nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb. (1.1.2009)
Novelizuje předpis 589/1992 Sb., 189/2006 Sb.
Ruší předpis 39/2007 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění.

Změny:

 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 odst. 1 písm. c) - změny,
  • bod 2. - účinnost změny 1.1.2008
   • v §3 odst. 1 písm. b) se text závěrečné části ustanovení zrušuje,
  • §5 (změny),
  • bod 4. - účinnost změny 1.1.2008
   • v §5 se odstavec 6 zrušuje,
  • §21odst. 2 větě první (změny),
  • bod 6. - účinnost změny 1.1.2008
   • v §21 odst. 2 se slova "(§5 odst. 6)" nahrazují slovy "(§5a)" a slova "organizace nebo malé organizace" se nahrazují slovem "zaměstnavatele".
 • Změna v čl. XXI zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., kde se body 8 a 79 zrušují.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - Čl. III
Nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se zrušuje.

Účinnost změn 1.7.2007, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2, 4 a 6, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (1.1.2008).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.