646/2004 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ikona P
Číslo předpisu 646/2004 Sb.
Částka 220
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2004
Rozeslán dne 22. 12. 2004
Platnost od 22. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §2 odst. 8 a §5 odst. 1 nabývají účinnosti dne 1.1.2006.
Platnost do 30. 6. 2009
Provádí předpis 499/2004 Sb.
Zrušen předpisem 191/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se stanoví podrobnosti výkonu spisové služby k provedení §9 odst. 2 a §70 zákona.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005, kromě ustanovení §2 odst. 8 a §5 odst. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.