181/2007 Sb. - Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 181/2007 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2007
Rozeslán dne 12. 7. 2007
Platnost od 12. 7. 2007
Účinnost od 1. 8. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení §13 odst. 1 písm. a) a b) a části druhé nabývají účinnosti 1.2.2008.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 140/1996 Sb., 48/1997 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 160/2008 Sb., 167/2012 Sb., 250/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
Tento zákon upravuje zřízení a činnost Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, požadavky na zaměstnance Ústavu a Archivu a podmínky předání dokumentů z období komunistické totalitní moci Archivu.
Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1.2.2008.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §10d (změny),
  • §11 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zrušuje,
  • §12 (změny).

§23 - Přechodné ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Archiv bezpečnostních složek práva a povinnosti správce informačních systémů dokumentů provozovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti podle §10d a §6 odst. 2 zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.

 • Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §18 odst. 3, §28 odst. 4 a 5, §32 odst. 5, §43 písm. b), §61 odst. 1, §62 odst. 1 a v §75 odst. 5 a 6 se za slova "Národní archiv" vkládají slova ", Archiv bezpečnostních složek",
  • v §25 odst. 1 písm. b), §44 písm. q), §73 odst. 1 písm. c) a n) a v §74 písm. d) a n) se za slova "Národnímu archivu" vkládají slova ", Archivu bezpečnostních složek",
  • v §28 odst. 2 a 3, §31 odst. 3, §32 odst. 1 písm. b), odst. 3 a 4, §44 písm. c), d) a e) a v §72 odst. 1 se za slova "Národního archivu" vkládají slova ", Archivu bezpečnostních složek",
  • v §31 odst. 1 se slova "nebo Národního archivu" nahrazují slovy ", Archivu bezpečnostních složek nebo Národního archivu",
  • v §32 odst. 5 se za slova "Národním archivu" vkládají slova ", Archivu bezpečnostních složek",
  • v §37 odst. 6 se slova "bývalé Státní bezpečnosti" nahrazují slovy "bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek",
  • §42 (změny),
  • v §46 odst. 1 písm. m) se slova "Národní archiv" nahrazují slovy "Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv",
  • §46 (další změny),
  • §71, §85 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).
 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v části druhé se za hlavu sedmou vkládá hlava osmá "NÁLEŽITOSTI ČLENA, MÍSTOPŘEDSEDY A PŘEDSEDY RADY ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ" (§27c až §27e).
 • Změna v §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se v bodu 8 za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,".
 • Změna v §5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v bodu 9 za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,".
 • Změna v §5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,".
 • Změna v §5 a §92 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 • Změna v §36 a §38 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25 odst. 1 písm. o) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde se za slova "členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu,".
 • Změna v §124 a §303 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Účinnost prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.8.2007), s výjimkou ustanovení §13 odst. 1 písm. a) a b) a části druhé (změna zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů), které nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.2.2008).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.