190/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 190/2009 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 5. 2009
Rozeslán dne 26. 6. 2009
Platnost od 26. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VI bodů 1, 2, 17, 18 a 20 nabývají účinnosti dne 1.1.2010.
Novelizuje předpis 227/2000 Sb., 301/2000 Sb., 365/2000 Sb., 499/2004 Sb., 300/2008 Sb.
Novelizován předpisem 297/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §7 až §13, §15 až §18 (změny),
  • vkládá se nový §18a,
  • §19 až §21, §23 až §27, §29 až §31, §35, §37, §38, §40, §43, §44, §46, §49 až §53, §55 až §58, §61, §62 (změny),
  • §63 a §64 - nové znění,
  • §65 "Vyřizování a podepisování dokumentů" a §66 "Spisový řád" včetně nadpisů - nové znění,
  • §67, §68 (změny),
  • vkládá se nový §68a "Spisová rozluka" včetně nadpisu,
  • §69 (změny),
  • vkládá se nový §69a "Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě" včetně nadpisu,
  • §70 - nové znění,
  • §71 (změny),
  • §73 "Přestupky" až §75 "Společná ustanovení o správních deliktech" včetně nadpisů - nové znění,
  • §76 se zrušuje,
  • §77, §79, §81, §86 (změny),
  • Příloha č. 1 až č. 3 - nové znění,
  • v příloze č. 4 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 3. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §6 odst. 6 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
 • Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a,
  • §87 (změny).
 • Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §1 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
  • bod 2. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c),
  • vkládá se nový §5a,
  • §6 "Datová schránka orgánu veřejné moci" včetně nadpisu - nové znění,
  • §7, §10 až §12, §14, §15 (změny),
  • bod 17. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • vkládá se nový §18a "Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících" včetně nadpisu,
  • bod 18. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §19 odst. 1 (změny),
  • §20 (změny),
  • bod 20. - změna s účinností dnem 1.1.2010
   • v §20 odst. 1 (změny),
  • §22, §24, §25 (změny),
  • vkládají se nové §26a "Správní delikty" až §26c včetně nadpisu,
  • §29 až §31 (změny).

Čl. VII - Přechodná ustanovení
Po dobu šesti měsíců ode dne, kdy nabudou účinnosti čl. VI body 1, 2, 17, 18 a 20 tohoto zákona, mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby dodávat do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení.

 • Změna v §5 a §8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.7.2009 s výjimkou čl. VI bodů 1, 2, 17, 18 a 20, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.