645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 645/2004 Sb.
Částka 220
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2004
Rozeslán dne 22. 12. 2004
Platnost od 22. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Provádí předpis 499/2004 Sb.
Novelizován předpisem 192/2009 Sb., 213/2012 Sb., 85/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Vyhláška stanoví:

 • způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví,
 • změny v evidenci Národního archivního dědictví při přemístění archiválií,
 • způsob evidence přírůstků a úbytků archiválií,
 • způsob evidence vnějších změn,
 • způsob evidence vnitřních změn,
 • evidenční listy Národního archivního dědictví a jejich obsah,
 • způsob evidence archivních pomůcek,
 • zasílání a evidenci stejnopisů archivních pomůcek,
 • způsob předávání údajů ze základní evidence do druhotné a ústřední evidence,
 • způsob vedení evidence archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí prohlášených za archivní kulturní památky nebo za národní kulturní památky,
 • postup a způsob vyřazování archiválií z evidencí Národního archivního dědictví při přehodnocení významu archiválií,
 • postup a způsob vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví při zničení archiválií,
 • způsob označování archiválií,
 • ukládání kopií archiválií a péče o kopie,
 • státní příspěvek vlastníkovi archiválie v souvislosti s prohlášením dokumentu za archiválii,
 • vzorový badatelský řád,
 • ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy, a
 • nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií.

Účinnost 1.1.2005.