205/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 205/2017 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2017
Rozeslán dne 14. 7. 2017
Platnost od 14. 7. 2017
Účinnost od 1. 8. 2017
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 451/1991 Sb., 106/1999 Sb., 240/2000 Sb., 365/2000 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 251/2005 Sb., 412/2005 Sb., 183/2006 Sb., 273/2008 Sb., 181/2014 Sb., 234/2014 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb.
  Změny v ustanoveních:
  • §1§3 (změny),
  • vkládá se nový §3a „Zástupce poskytovatele digitálních služeb“ včetně nadpisu,
  • §4 - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • §6 - nové znění,
  • §7§9 (změny),
  • vkládá se nový §10a,
  • §11§13 (změny),
  • §14 - nové znění,
  • §16§18, §20, §21 (změny),
  • vkládá se nový §21a „Úřad“ včetně skupinového nadpisu,
  • §22 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 14 - nové znění,
  • vkládají se nové §22a „Určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby“ a §22b včetně nadpisu,
  • §23 „Kontrola“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §24 (změny),
  • vkládají se nové §24a „Kontrola činnosti Úřadu“ až §24c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15,
  • §25, §26, §28, §30, §33 (změny),
  • Části druhá (§34) a čtvrtá (§36) se včetně nadpisů zrušují.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
 • Změna v §2 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 a §12 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §53 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §78 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §138 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §33a,
  • v §34 odst. 2, §35 odst. 2, §37 odst. 2 a 4, §45 odst. 2, §46 odst. 17, §69 odst. 1 písm. e), g) a i) a §153 odst. 1 písm. s), t) a v) se slovo "Úřadem" nahrazuje slovy "Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost",
  • v §34 odst. 5, §43 odst. 2, §43a odst. 2, §45 odst. 5, §46 odst. 17, §48 odst. 5, §49 odst. 6, §50 odst. 5, §51 odst. 5 a §67 odst. 1 písm. d) se slovo "Úřadu" nahrazuje slovy "Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost",
  • v §35 odst. 2, §39 odst. 1 a 2, §42 odst. 2, §45 odst. 6, §46 odst. 5 písm. d) a odst. 18, §48 odst. 1 a 2, odst. 4 písm. d) a odst. 6, §49 odst. 1 a 3 a odst. 5 písm. b), §50 odst. 1, 2, odst. 4 písm. d) a odst. 6, §51 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. d) a §148 odst. 1 písm. j) se slovo "Úřadu" nahrazuje slovy "Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost",
  • vkládá se nový §36a,
  • v §37a odst. 3, §39 odst. 1 až 3, §42 odst. 3 a 4, §43a odst. 1, §45 odst. 3 a 4, §48 odst. 3, odst. 5 a 6, §49 odst. 2, 4, 6, 7 a 9, §50 odst. 3, 5 a 6, §51 odst. 3 a 5 a §69 odst. 1 písm. f) a h) se slovo "Úřad" nahrazuje slovy "Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost",
  • §38 (změny),
  • vkládá se nový §45a,
  • v §46 odst. 1 a 2 a v §52 odst. 5 a 6 se za slovo "Úřad" vkládají slova "nebo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost",
  • v §46 odst. 10 a §52 odst. 4 písm. d) se za slovo "Úřadem" vkládají slova "nebo Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost",
  • §46 (další rozsáhlé změny),
  • §50, §52 (změny),
  • §53 „Zmocňovací ustanovení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §65, §69 (změny),
  • v §75a odst. 2 písm. b), §143 odst. 2 a §144 odst. 1 se slova "podle zákona upravujícího státní kontrolu45)" nahrazují slovy "podle kontrolního řádu",
  • Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §137 „Úřad“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §137a „Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost“ včetně nadpisu,
  • §138, §138a (změny),
  • vkládá se nový §138b „Spolupráce Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost“ včetně nadpisu,
  • Nadpis části šesté (nad §143) zní:
   „KONTROLA“,
  • §143, §145, §146, §153, §156 (změny),
  • §158 „Zmocňovací ustanovení“ včetně nadpisu - nové znění.

Čl. XV - Přechodná ustanovení