408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění
ikona P
Číslo předpisu 408/2010 Sb.
Částka 145
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2010
Rozeslán dne 29. 12. 2010
Platnost od 29. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Novelizován předpisem 303/2013 Sb., 375/2015 Sb., 258/2016 Sb., 204/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o finančním zajištění.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje postup při zajišťování pohledávek na základě smlouvy, kterou se sjednává finanční zajištění, osoby oprávněné sjednat finanční zajištění, jejich práva a povinnosti a některé další otázky s finančním zajištěním související.
§24 - Přechodné ustanovení
Tímto zákonem se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z finančního zajištění, které trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost 1.1.2011.