ikona Pikona R
436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
436/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 436/2004 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 6. 2004
Rozeslán dne 23. 7. 2004
Platnost od 23. 7. 2004
Účinnost od 1. 10. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtyřicáté sedmé nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 174/1968 Sb., 76/1978 Sb., 29/1984 Sb., 100/1988 Sb., 200/1990 Sb., 463/1991 Sb., 482/1991 Sb., 578/1991 Sb., 582/1991 Sb., 1/1992 Sb., 42/1992 Sb., 186/1992 Sb., 231/1992 Sb., 337/1992 Sb., 368/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 84/1993 Sb., 307/1993 Sb., 74/1994 Sb., 154/1994 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb., 48/1997 Sb., 289/1997 Sb., 111/1998 Sb., 167/1999 Sb., 222/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 72/2000 Sb., 98/2000 Sb., 118/2000 Sb., 155/2000 Sb., 218/2000 Sb., 271/2001 Sb., 453/2001 Sb., 2/2002 Sb., 150/2002 Sb., 151/2002 Sb., 198/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 361/2003 Sb., 453/2003 Sb., 19/2004 Sb., 40/2004 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb., 70/2006 Sb., 112/2006 Sb., 138/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 281/2009 Sb., 329/2011 Sb., 375/2011 Sb., 234/2014 Sb., 250/2016 Sb., 250/2021 Sb.
Anotace

Novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti.
Změny:

 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, kde se písmeno k) zrušuje a dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).
 • Změna v §299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, kde se slova "hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".
 • Změna zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §18, §18b, §30, §38 (změny),
  • za §38 se vkládají nadpis "Agenturní zaměstnávání“ a nové §38a a §38b, včetně poznámek pod čarou č. 5a) a 5b),
  • nad označením §39 se doplňuje nadpis, který zní:
   "Převedení zaměstnance na původní pracovní místo" a nadpis pod označením §39 se zrušuje,
  • nad označením §40 se doplňuje nadpis, který zní:
   "Převedení a přeložení na žádost zaměstnance" a nadpis pod označením §40 se zrušuje,
  • nad označením §41 se doplňuje nadpis, který zní:
   "Účast odborových orgánů při převádění" a nadpis pod označením §41 se zrušuje,
  • §47, §48, §73, §108, §109, §110b, §133, §148, §150, §206, §261 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Dohody o dočasném přidělení uzavřené podle §38 odst. 4 zákoníku práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

 • Změna v §9 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce doplňuje věta "U občanů, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti, je výběr lékaře a zdravotnického zařízení omezen zvláštním právním předpisem.15a)".
 • Změna v §6 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §31b odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, kde se slova "občanům se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "osobám se zdravotním postižením2)".
 • Změna v §9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "se změněnou pracovní schopností." nahrazují slovy "se zdravotním postižením.1a)".
 • Změna v §106 a §124 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 1 písm. d) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.
 • Změna v §1 a §3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, kde se část desátá zrušuje.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a, včetně poznámek pod čarou č. 4a) a 4b),
  • §6 až §8, §11, §12, §14, §18, §36, §37, §53, §61, §83a (změny).
 • Změna v §17 odst. 8 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, kde se slova "občanů se změněnou pracovní schopností," nahrazují slovy "osob se zdravotním postižením,7a)".
 • Změna v §19 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, kde se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "se zdravotním postižením12a)".
 • Změna v §113 a §115 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, kde se čl. II zrušuje.
 • Změna v §24 a §34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 22 sazebníku uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění písmena i) až n).
 • Změna v §24, §35 a §39 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se bod 12 zrušuje a body 13 a 14 se označují jako body 12 a 13.
 • Změna zákona č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, kde se čl. III zrušuje.
 • Změna zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se čl. V zrušuje.
 • Změna zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se čl. IV zrušuje.
 • Změna v §46 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, kde se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci".
 • Změna v §11 až §14, §16 a §63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, kde se čl. XXV zrušuje.
 • Změna v §5, §6, §16, §20 až §23 a §37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, kde se čl. X a čl. XI zrušují.
 • Změna v §5 a §11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. II zrušuje.
 • Změna zákona č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. I, čl. II a čl. V zrušují.
 • Změna v § 19 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, kde se slova "se změněnou pracovní schopností3)" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "se zdravotním postižením3)".
 • Změna v §106 a §167 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 3) - nové znění,
  • Část třetí (§13) se zrušuje.
 • Změna v §7 písm. c) zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, kde se slova "hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci".
 • Změna zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §10 (změny),
  • Část druhá (§17) se zrušuje.
 • Změna zákona č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se části druhá a třetí zrušují.
 • Změna v §7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), kde se slova "na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci".
 • Změna zákona č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna zákona č. 453/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna zákona č. 2/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v §31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, kde se slova "hmotného zabezpečení" nahrazují slovy "podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci".
 • Změna zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, kde se část dvacátá zrušuje.
 • Změna zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), kde se část čtvrtá (§14) zrušuje.
 • Změna v §59 a §97 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů - účinnost této změny 1.1.2005.
 • Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), kde se část šestá zrušuje.
 • Změna zákona č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, se kde část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se část dvacátá sedmá zrušuje.
 • Změna zákona č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v §103 a §130 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Změna v §87 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde se slova "občanů se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,".
 • Změna v §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), kde se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 a dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

Účinnost změn prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.10.2004), s výjimkou části čtyřicáté sedmé (změna služebního zákona č. 218/2002 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.