453/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 453/2003 Sb.
Částka 150
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2003
Rozeslán dne 22. 12. 2003
Platnost od 22. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 2, 4, 15, 17, 24, 27, 29 až 31, 33 až 50, 54 až 58, čl. III až V nabývají účinnosti dnem 1.4.2004 a ustanovení čl. I bodů 1, 5 až 14, 16, 18, 25, 52 a 53 nabývají účinnosti dnem 1.7.2004.
Novelizuje předpis 9/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 117/1995 Sb.
Novelizován předpisem 454/2003 Sb., 436/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona o státní sociální podpoře.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a,
  • §3 až §7 (změny),
  • v §7 odst. 7, §57 odst. 1, §58 odst. 2, §59 odst. 2 a 5, §61 odst. 6, §64 odst. 7 a §70 odst. 3 se slova "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "Úřad státní sociální podpory",
  • §8 (změny),
  • v §19 odst. 2, §20 odst. 2, §24 odst. 3, §58 odst. 1 až 3, §61 odst. 4, §62 odst. 6, §63 odst. 2, §68 odst. 5, §69 odst. 1 písm. e) a §70 odst. 1 se slova "obecní úřad obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "úřad státní sociální podpory",
  • v části třetí se hlava čtvrtá (§27 až §29) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 47c) až 47e) zrušuje,
  • §30 - nový text,
  • §31 až §34, §50, §51, §58, §59, §61 až §68, §71, §72 (změny),
  • vkládá se nový §72a,
  • §73b (změny),
  • Část šestá (§79a, §79b), včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30a) se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. II novely.

 • Změna v §12 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.
 • Změna v §8 a §16 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Změna v §38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou čl. I bodů 2, 4, 15, 17, 24, 27, 29 až 31, 33 až 50, 54 až 58, čl. III až V, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2004, a s výjimkou čl. I bodů 1, 5 až 14, 16, 18, 25, 52 a 53, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004.
Rekonstruované úplné znění právních předpisů, které byly dotčeny touto novelou, je součástí systému EPIS® v aktualizaci leden 2004, a to včetně vyznačení citovaných výjimek z účinnosti.