501/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 501/2012 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2012
Rozeslán dne 30. 12. 2012
Platnost od 30. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé, části třetí čl. IV, části čtvrté a části páté nabývají účinnosti dne 1.1.2014.
Novelizuje předpis 289/1995 Sb., 218/2000 Sb., 254/2001 Sb., 449/2001 Sb., 99/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §3a,
  • §4, §7, §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11c se zrušuje,
  • §8 (další změny),
  • §8a, §8b (změny),
  • §9 "Rozpočtové provizorium" včetně nadpisu - nové znění,
  • §12, §14, §16, §23 až §26, §33 až §35, §37, §44 až §45 (změny),
  • §46 - nové znění,
  • §49, §50 (změny),
  • §52 - nové znění,
  • §65 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §75a (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.

ČÁST DRUHÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna v §46, §48a a §49 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Čl. IV
- změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna v §102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Přechodné ustanovení
Finanční prostředky poskytnuté podle §6 odst. 3 zákona č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, mohou být použity na úhradu výdajů na opatření ve veřejném zájmu podle §102 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

ČÁST ČTVRTÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna v §62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, se slova "připraví každoročně" nahrazují slovem "stanoví" a slova "která jsou přílohou státního rozpočtu" se zrušují.

ČÁST PÁTÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna v §12 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2013 s výjimkou části druhé, části třetí čl. IV, části čtvrté a části páté, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.