ikona Pikona R
124/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
124/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 124/2008 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 20/1987 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 114/1992 Sb., 160/1992 Sb., 523/1992 Sb., 6/1993 Sb., 40/1993 Sb., 38/1994 Sb., 42/1994 Sb., 111/1994 Sb., 200/1994 Sb., 266/1994 Sb., 269/1994 Sb., 114/1995 Sb., 289/1995 Sb., 18/1997 Sb., 19/1997 Sb., 49/1997 Sb., 167/1998 Sb., 166/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 363/1999 Sb., 61/2000 Sb., 158/2000 Sb., 227/2000 Sb., 247/2000 Sb., 254/2000 Sb., 258/2000 Sb., 307/2000 Sb., 361/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 56/2001 Sb., 100/2001 Sb., 117/2001 Sb., 231/2001 Sb., 449/2001 Sb., 86/2002 Sb., 119/2002 Sb., 130/2002 Sb., 139/2002 Sb., 281/2002 Sb., 149/2003 Sb., 162/2003 Sb., 276/2003 Sb., 353/2003 Sb., 440/2003 Sb., 38/2004 Sb., 78/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 99/2004 Sb., 235/2004 Sb., 435/2004 Sb., 676/2004 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb., 108/2006 Sb., 137/2006 Sb., 312/2006 Sb., 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 278/2009 Sb., 375/2011 Sb., 201/2012 Sb., 186/2013 Sb., 307/2013 Sb., 170/2018 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých (62) dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6a (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §16a (změny).
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9, §13, §20, §22, §36, §109, §134g, §134j a §134r.
 • Změna v §3 a §26 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §15 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §11, §23 a §38 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13, §15 a §27 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §87 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
 • Změna v §7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 2 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
 • Změna v §50 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §18 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
 • Změna v §38 a §41 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Změna v §21 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
 • Změna v §12, §35 a §47 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §14 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Změna v §14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §13a včetně poznámky pod čarou č. 5b,
  • §15 (změny),
  • vkládá se nový §26a,
  • §28 (změny),
  • vkládá se nový §46a.
 • Změna v §54, §55, §60, §63 a §64 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
 • Změna v §5 a §21 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
 • Změna zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §10a včetně poznámky pod čarou č. 5a,
  • §11 (změny).
 • Změna v §25 a §27 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
 • Změna v §21, §28, §30, §49d a §59 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
 • Změna v §13 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Změna v §82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §9 zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
 • Změna v §3 a §4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.
 • Změna v §19 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
 • Změna v §4 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
 • Změna v §14 odst. 2 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
 • Změna v §45i odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Změna v §15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v §10 odst. 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §8, §17 a §30 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Změna v §14, §15, §17, §27 a §28 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 • Změna v §129 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Změna v §21, §30 a §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Změna v §79, §85, §110 a §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Změna v §60 a §61 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Změna zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a včetně poznámky pod čarou č. 2a.
 • Změna v §8 a §26 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §30, §31, §35, §42, §42d, §42f, §44a, §45, §46, §56, §70, §163 až §165, §167 a §174.
 • Změna v §22 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 • Změna v §83b a §83e zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §8 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §20 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
 • Změna v §29 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Změna v §18 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
 • Změna v §10 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 • Změna v §3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • Změna v §34 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změna v §8 a §10 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
 • Změna v §11 a §13 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Změna v §11 a §12 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
 • Změna v §99, §138, §140 a §141 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, kde se za §44a vkládá nový §44b včetně poznámek pod čarou č. 9j a 9k.
 • Změna v §4 a §6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Účinnost změn 1.7.2008.