232/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
ikona P
Číslo předpisu 232/2004 Sb.
Částka 76
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 29. 12. 2011
Ruší předpis 26/1999 Sb.
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Novelizován předpisem 369/2005 Sb., 28/2007 Sb., 389/2008 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu upravuje v souladu s právem Evropských společenství
a) Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek a způsob jeho používání,
b) obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků,
c) konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí,
d) další náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli,
e) náležitosti označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,
f) výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí,
g) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta),
h) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta).
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Přílohy č. 1 až 10 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 4225 - 4920).