265/2010 Sb. - Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích
ikona P
Číslo předpisu 265/2010 Sb.
Částka 98
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 9. 2010
Rozeslán dne 16. 9. 2010
Platnost od 16. 9. 2010
Účinnost od 1. 10. 2010
Platnost do 31. 12. 2011
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví pro chemické přípravky klasifikované jako nebezpečné podle §2 odst. 2 písm. a) až n) zákona (dále jen "chemické přípravky")

  1. náležitosti poskytování informací o účincích těchto přípravků na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP),
  2. formu elektronické podoby informací podle písmene a) a datové rozhraní.

§3 - Přechodné ustanovení
Podle této vyhlášky postupují zhotovitelé nebo dovozci, kteří poprvé uvedli na trh chemické přípravky po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.10.2010.