402/2011 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
ikona P
Číslo předpisu 402/2011 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 12. 2011
Rozeslán dne 16. 12. 2011
Platnost od 16. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Účinnost do 31.5.2015.
Platnost do 31. 5. 2015
Ruší předpis 402/2011 Sb.
Provádí předpis 350/2011 Sb.
Zrušen předpisem 402/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a stanoví:

  1. obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky [§1 písm. a) zákona] a směsi [§1 písm. a) zákona] a označování směsi,
  2. konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností směsi na základě vlastností nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí,
  3. další náležitosti obalů nebezpečných směsí určených k prodeji spotřebiteli,
  4. směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,
  5. náležitosti označování nebezpečné směsi a směsi, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,
  6. výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností a vlastností směsi nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí,
  7. standardní věty označující specifickou rizikovost látky nebo směsi (R-věty),
  8. standardní pokyny pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí (S-věty).

Účinnost

  1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2012.
  2. Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31. května 2015.