61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 61/2014 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2014
Rozeslán dne 7. 4. 2014
Platnost od 7. 4. 2014
Účinnost od 7. 4. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14, pokud jde o §34 odst. 10 písm. b) a §34 odst. 11 písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o §34 odst. 13 písm. a) a b), bodu 18 a čl. V nabývají účinnosti dne 1.7.2014.
Novelizuje předpis 254/2001 Sb., 59/2006 Sb., 350/2011 Sb.
Novelizován předpisem 224/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
  Změny v ustanoveních:
 • §15, §18, §25 (změny),
 • §32 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §33, §34 (změny),
 • bod 9. - změny s účinností od 1.7.2014
 • v §34 odstavec 3 - nové znění,
 • §34 (další změny),
 • bod 13. - změny s účinností od 1.7.2014
 • v §34 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno j),
 • bod 14. - změny s účinností od 1.7.2014, pokud jde o §34 odst. 10 písm. b) a §34 odst. 11 písm. b) až d),
 • v §34 odstavce 10 a 11 - nové znění,
 • bod 15. - změny s účinností od 1.7.2014, pokud jde o §34 odst. 13 písm. a) a b),
 • v §34 odstavec 13 - nové znění,
 • bod 18. - změny s účinností od 1.7.2014
 • v §34 se za odstavec 19 vkládají nové odstavce 20 a 21,
 • §34 (další rozsáhlé změny),
 • §35, §49 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
  Změny v ustanoveních:
 • §35 se včetně nadpisu zrušuje,
 • v příloze č. 1 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. V - změny s účinností od 1.7.2014

 • Změna v §9, §39, §122 a §125g zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn dnem vyhlášení (7.4.2014), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14, pokud jde o §34 odst. 10 písm. b) a §34 odst. 11 písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o §34 odst. 13 písm. a) a b), bodu 18 a čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2014.
 

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.