345/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 345/2005 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 2005
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 9. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 17, 18, 25, pokud jde o §12 odst. 5, 28, 48, pokud jde o §23 odst. 8, a bodu 55, pokud jde o §32 odst. 1 písm. e) nabývají účinnosti dne 1.11.2005, a ustanovení bodu 53, pokud jde o §31 odst. 1 písm. n), a bodu 65, pokud jde o §38b odst. 3 písm. m) až r) nabývají účinnosti dne 8.10.2005.
Platnost do 29. 12. 2011
Novelizuje předpis 356/2003 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 11a - nové znění,
 • §2, §3, §7, §9, §10 (změny),
 • bod 17. - účinnost změn 1.11.2005, pokud jde o §12 odst. 5
  • v §10 odst. 11 písm. a) se slovo "chemických" zrušuje a na konci písmene a) se doplňují slova "žádosti o souhlas s předložením omezeného rozsahu informací podle §12 odst. 5 a žádosti o registraci meziproduktu s omezeným rozsahem předkládaných informací podle §12 odst. 1 a 5,".
 • bod 18. - účinnost změn 1.11.2005
  • v §10 odst. 11 písm. b) se za slovo "studií" vkládají slova "pro látky a meziprodukty".
 • §11, §12 (změny),
 • bod 25. - účinnost změn 1.11.2005, pokud jde o §12 odst. 5
  • v §12 se doplňují odstavce 4 a 5,
 • §13 (změny),
 • bod 28. - účinnost změn 1.11.2005
  • V §14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),
 • §15, §16, §19 až §23 (změny),
 • bod 48. - účinnost změn 1.11.2005, pokud jde o §23 odst. 8
  • V §23 odstavce 7 a 8 - nové znění,
 • §24, §28, §31 (změny),
 • bod 53. - účinnost změn 8.10.2005, pokud jde o §31 odst. 1 písm. n)
  • v §31 odst. 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o) včetně poznámek pod čarou č. 31a a 31b,
 • §32 (změny),
 • bod 55. - účinnost změn 1.11.2005, pokud jde o §32 odst. 1 písm. e)
  • v §32 odst. 1 písmena e) a f) - nové znění,
 • §33, §35 až §38, (změny),
 • bod 65. - účinnost změn 8.10.2005, pokud jde o §38b odst. 3 písm. m) až r)
  • vkládají se nové §38a až 38c,
 • §39 - nové znění,
 • vkládají se nové §39a a §39b "Pořádková pokuta" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 34a a 35,
 • §41 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Účinnost změn dnem vyhlášení (13.9.2005), s výjimkou čl. I bodů 17, 18, 25, pokud jde o §12 odst. 5, 28, 48, pokud jde o §23 odst. 8, a bodu 55, pokud jde o §32 odst. 1 písm. e), které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2005, a ustanovení bodu 53, pokud jde o §31 odst. 1 písm. n), a bodu 65, pokud jde o §38b odst. 3 písm. m) až r), které nabývají účinnosti dnem 8. října 2005.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.