371/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 371/2008 Sb.
Částka 119
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 7. 2008
Rozeslán dne 7. 10. 2008
Platnost od 7. 10. 2008
Účinnost od 1. 11. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 46 a čl. III bodů 3 a 16 až 19 nabývají účinnosti dnem 1. června 2009. Ustanovení čl. I bodu 71, pokud jde o §39a odst. 4, pozbývá účinnosti dnem 31. května 2009.
Platnost do 29. 12. 2011
Novelizuje předpis 356/2003 Sb.
Ruší předpis 164/2004 Sb., 220/2004 Sb., 221/2004 Sb., 222/2004 Sb., 223/2004 Sb., 231/2004 Sb., 426/2004 Sb., 427/2004 Sb., 443/2004 Sb., 109/2005 Sb., 389/2005 Sb., 449/2005 Sb., 460/2005 Sb., 10/2006 Sb., 12/2006 Sb., 78/2006 Sb., 284/2006 Sb., 540/2006 Sb., 135/2007 Sb.
Novelizován předpisem 372/2008 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • v §1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a až 1d - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
 • §1 (další změny),
 • Poznámka pod čarou č. 13a - nové znění,
 • §2, §3 (změny),
 • v §3 odst. 2, §4 odst. 1, §5 odst. 1 a 4, §6 odst. 1 úvodní části ustanovení, §7 odst. 1 písm. a), §9 odst. 1, §19 odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 5, §20 odst. 2, §21 odst. 1, 5 a odst. 7 písm. b) a c), §22 odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 2 a §26 odst. 3 se číslo "5" nahrazuje číslem "2".
 • §3 (další rozsáhlé změny),
 • v §3 odst. 6, §4 odst. 2 písm. c), §8 odst. 1, §20 odst. 9 a 10 a §26 odst. 2 se slova "nebo do oběhu" zrušují,
 • §7, §8 (změny),
 • v §8 odst. 2 a 4, §21 odst. 7 písm. d) a e) a §22 odst. 3 se slova "§2 odst. 5" nahrazují slovy "§2 odst. 2",
 • §8 (další změny),
 • §9 (změny),
 • v části první se hlava III (§10 až §18) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 25 až 28 zrušuje,
 • v §19 odst. 1 úvodní části ustanovení a §21 odst. 1 a 5 se slova "Osoba, která uvádí na trh, nebo první distributor, který uvádí do oběhu" nahrazují slovy "Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na trh",
 • §19 (další rozsáhlé změny),
 • §20 (změny),
 • v §20 odst. 2 a 3, §21 odst. 5 a §26 odst. 2 se slova "je povinna" nahrazují slovy "jsou povinni",
 • §20 (další rozsáhlé změny),
 • §21, §22 (změny),
 • §23 se včetně nadpisu zrušuje,
 • v části první nadpis hlavy V (nad §24) zní: "PODMÍNKY UVÁDĚNÍ DETERGENTŮ A POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK NA TRH",
 • §24 - nové znění,
 • bod 46. - účinnost změny 1.6.2009
 • §25 se včetně nadpisu zrušuje,
 • bod 47. v části první se hlava V (§24 a §25) včetně nadpisu zrušuje,
  …. (?) - tak proč zákonodárce dal této hlavě nový nadpis a nové znění §24, když celou hlavu V vzápětí zrušuje??
  … (?) §25 se zrušuje s účinností od 1.6.2009, ale celá hlava V části první zákona se zrušuje s účinností od 1.11.2008 (viz účinnost této novely a výjimky z účinnosti)
 • v části první nadpis hlavy VI (§26) zní: "OMEZENÍ V UVÁDĚNÍ STANOVENÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A NEBEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH",
 • §26 (změny),
 • v části první se hlavy VII a VIII (§27 až §29) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30 a 31 zrušují,
 • §30 (změny),
 • v §26 odst. 4 se slova "zvláštním právním předpisem" nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem25)".
  … (?) - poté, co zákonodárce provedl změny v §26 v bodech 8., 12., 29., a 49. až 51. této novely a pokračoval změnami dalších ustanovení, vzpomněl si náhle, že je třeba ještě změnit §26 odst. 4.
 • §30 (další změny),
 • §31 (změny),
 • v §31 odst. 2 a 3 a v §32 odst. 2 a 3 se slova "a přípravků" nahrazují slovy "nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků1a)",
 • §32 (další změny),
 • vkládá se nový §32a "Ministerstvo průmyslu a obchodu" včetně nadpisu,
 • §33 "Inspekce" včetně nadpisu - nové znění,
 • §34 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zrušuje,
 • §35 (změny),
 • §36 "Celní úřad" včetně nadpisu - nové znění,
 • §37 (rozsáhlé změny),
 • v části první hlava X "NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY" (§38 až §39c) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 - nové znění,
 • §40 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III - Zrušovací ustanovení (pozor na odlišně stanovenou účinnost zrušení předpisů, uvedených v bodu 3 a 16 až 19!)
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti.
 2. Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence.
 3. Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (zrušuje se s účinností od 1.6.2009).
 4. Vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí.
 5. Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí.
 6. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.
 7. Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek.
 8. Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka.
 9. Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků.
 10. Vyhláška č. 109/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.
 11. Vyhláška č. 389/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí.
 12. Vyhláška č. 449/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků.
 13. Vyhláška č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.
 14. Vyhláška č. 10/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti.
 15. Vyhláška č. 12/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek.
 16. Vyhláška č. 78/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb. (zrušuje se s účinností od 1.6.2009)
 17. Vyhláška č. 284/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů (zrušuje se s účinností od 1.6.2009).
 18. Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů (zrušuje se s účinností od 1.6.2009).
 19. Vyhláška č. 135/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů (zrušuje se s účinností od 1.6.2009).

Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.11.2008), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 46 a čl. III bodů 3 a 16 až 19, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2009. Ustanovení čl. I bodu 71, pokud jde o §39a odst. 4, pozbývá účinnosti dnem 31. května 2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.