125/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 125/2005 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 2. 2005
Rozeslán dne 30. 3. 2005
Platnost od 30. 3. 2005
Účinnost od 1. 4. 2005
Novelizuje předpis 258/2000 Sb., 120/2002 Sb., 356/2003 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb.
Novelizován předpisem 350/2011 Sb., 324/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů a novela některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změna v předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • Nadpis hlavy II (§3 a násl.) zní:
   "UVEDENÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU NEBO ÚČINNÉ LÁTKY NA TRH V ČESKÉ REPUBLICE".
  • §3, §8, §22 až §24, §27 (změny),
  • §28 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §30 až §33, §35 (změny).
 • Změna v §32 odst. 1 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
 • Změna v §44a a §44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §28 a §37 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Změna v §3, §79 a §90 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Účinnost změn 1.4.2005.