Kalkulátory

177/1996 Sb. - Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

§7   Sazba mimosmluvní odměny
§12a   Zvýšení nebo snížení mimosmluvní odměny

484/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

§3   Ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění

196/2001 Sb. - Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářský tarif)

§13   Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v §12 odst. 1 až 4
§13a   Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v §12 odst. 5
    Za sepsání notářského zápisu o právním jednání
    Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti
    Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby
    Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku
    Za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír

414/2004 Sb. - Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

§8   Stanovení odměny správce konkursní podstaty investiční společnosti
§10   Stanovení odměny správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry

313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

§1   Odměna insolvenčního správce při konkursu
§2   Odměna insolvenčního správce při reorganizaci

474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

§3   Určení výše odměny likvidátora
§5   Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování
§6   Určení výše odměny nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry
§7   Určení výše odměny nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře
§9   Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu
§11   Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry

88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jejich hotových výdajů

§2   Odměna správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci - s účinností od 1.6.2015

§1968 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (do 31.12.2012 zák. č. 40/1964 Sb., 513/1991 Sb.)

    Kalkulátor pro výpočet úroku z prodlení a poplatku z prodlení