Kalkulátory

177/1996 Sb. - Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

§7   Sazba mimosmluvní odměny
§12a   Zvýšení nebo snížení mimosmluvní odměny

484/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

§3   Ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění

414/2004 Sb. - Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

§8   Stanovení odměny správce konkursní podstaty investiční společnosti
§10   Stanovení odměny správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry

313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

§1   Odměna insolvenčního správce při konkursu
§2   Odměna insolvenčního správce při reorganizaci

474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

§3   Určení výše odměny likvidátora
§5   Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování
§6   Určení výše odměny nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry
§7   Určení výše odměny nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře
§9   Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu
§11   Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry

88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jejich hotových výdajů

§2   Odměna správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci - s účinností od 1.6.2015