139/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 139/2011 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 4. 2011
Rozeslán dne 27. 5. 2011
Platnost od 27. 5. 2011
Účinnost od 27. 5. 2011
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 21/1992 Sb., 634/1992 Sb., 6/1993 Sb., 87/1995 Sb., 15/1998 Sb., 254/2004 Sb., 256/2004 Sb., 377/2005 Sb., 69/2006 Sb., 182/2006 Sb., 253/2008 Sb., 93/2009 Sb., 284/2009 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 370/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • v §1 a v §133 odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §1 (další změny),
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3 až §6, §8 až §15, §19, §20, §22, §23 (změny),
  • v §24 větě první, §44 odst. 1 a v §45 se slovo "platí" nahrazuje slovy "se použijí",
  • §26, §28, §29, §31 (změny),
  • v části druhé hlavě II se díl 5 (§32 až §35) včetně nadpisu zrušuje,
  • §36, §37, §39 až §44 (změny),
  • v části druhé hlava IV "INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ" (§46 až §52n) včetně nadpisu - nové znění,
  • za nadpis hlavy V se vkládá text
   "Díl 1
   Základní ustanovení",
  • §53 (změny),
  • za §53 se vkládá text
   "Díl 2
   Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu",
  • §54, §56, §57 (změny),
  • nadpis nad §58 se zrušuje,
  • §58 - nové znění,
  • vkládají se nové §58a a §58b,
  • za §58b se vkládá text
   "Díl 3
   Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu",
  • nadpis nad označením §59 se zrušuje,
  • §59 - nové znění,
  • v části třetí hlava II "PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ" (§62 až §73f) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 - nové znění,
  • §75, §76, §84, §85, §89, §93, §94, §101 až §107 (změny),
  • §109 "Lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce" včetně nadpisu - nové znění,
  • §110, §111, §113, §117 až §120, §123 (změny),
  • v části čtvrté hlava II "PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ" (§124 až §124c) včetně nadpisu - nové znění,
  • §125 (rozsáhlé změny),
  • §126 "Správní delikty instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §127 včetně nadpisu se zrušuje,
  • §129 "Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování" včetně nadpisu - nové znění,
  • §130 až §135 (změny),
  • za část pátou se vkládá nová část šestá "DOHLED" (§135a až §135f) včetně nadpisu; dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá,
  • §136 (změny),
  • §136a až §138 a §140 se včetně nadpisů zrušují,
  • §142 "Zmocnění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §145 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §2a (změny),
  • v §8, §124 odst. 5 a v §126 odst. 5 se slova "instituce elektronických peněz," zrušují,
  • §10d (změny),
  • Část sedmá (§82 až §90g) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 a 31 - nové znění,
  • §100, §138, §145, §158 (změny),
  • §160 "Správní delikty provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání" včetně nadpisu - nové znění,
  • §165, §199 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. V, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §35, §82, §102, 113, §118, §139 (změny),
  • §247 - nové znění,
  • §365 - nové znění,
  • §366 až §368, §370, §373 (změny),
  • §374 se zrušuje,
  • §376, §377 (změny).
 • Změny v §20, §20c a §41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §1a, §2b a §13b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §2, §5, §13, §21 a §48 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - §24 se zrušuje,
  • §38 - nové znění,
  • §41, §44a, §46, §46b, §49b (změny).

Naše poznámka k bodu 1. této části ("§24 se zrušuje"):
V zákonu č. 136/2011 Sb., §37 (kterým je s účinností od 1. července 2011 novelizován zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále "ZČNB") bod 5. zní:
"5. V §24 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 1a včetně poznámky pod čarou zrušuje.".
Tato předchozí novela s výjimkou nově vloženého §16a do ZČNB (účinnost 25.5.2011) tedy dosud nenabyla účinnosti.
Jestliže je §24 ZČNB zrušen pozdějším zákonem, ale již s účinností ke dni 27.5.2011, není na něm s účinností od 1.7.2011 co novelizovat. Zákonodárci se v daném případě opět vyznamenali.

 • Změna v §13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §3, v názvu zákona a v nadpisu části první zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 a §4 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §54a odst. 1 větě druhé zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - §267b včetně poznámky pod čarou č. 79a - nové znění.
 • Změna zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11a a §11b - nové znění,
  • §11c (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
 • Změna v §23 odst. 9 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 a §44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Čl. XIX - Přechodné ustanovení
Auditor provádějící povinný audit provozovatele vypořádacího systému nebo instituce elektronických peněz jako subjektů veřejného zájmu podle §2 písm. m) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není považován za auditora provádějícího povinný audit subjektu veřejného zájmu od okamžiku dokončení povinného auditu týkajícího se účetního období, v němž provozovatel vypořádacího systému nebo instituce elektronických peněz přestaly být subjektem veřejného zájmu, neprovádí-li tento auditor ještě povinný audit jiného subjektu veřejného zájmu. Tím není dotčena povinnost auditora zveřejnit výroční zprávu o průhlednosti podle §43 zákona o auditorech.

 • Změna v §15 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, kde se slova "bank, poboček zahraničních bank a osob, kterým uděluje devizovou licenci; při zjištění nedostatků postupuje podle odstavce 1 věty druhé" nahrazují slovy "osob podléhajících jejímu dohledu, a to v rozsahu činností, nad nimiž u těchto osob vykonává dohled".

Účinnost změn 27.5.2011.

Naše poznámka na závěr:
Pan prezident podepsal tento zákon dne 11.5.2011. Schválený zákon byl doručen k podpisu premiérovi 18.5.2011.
Viz adresa internetového odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=177

Částka 53/2011 Sbírky zákonů byla publikována v pátek dne 27.5.2011 a téhož dne nabyl tento zákon účinnosti. Text novely čítá 179 bodů změn zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku a změny dalších patnácti zákonů.

S pravděpodobností, která hraničí s jistotu si dovolujeme tvrdit, že subjekty, na které novelizovaná právní úprava dopadá, a které jsou s účinností od 27.5.2011 se touto právní úpravou povinny řídit, nedostanou dne 27.5.2011 na stůl tištěné vydání Sbírky zákonů, které obsahuje zákon č. 139/2011 Sb. a pokud ano, nejsou schopné v reálném čase provést rekonstrukci aktuálního úplného znění zákonů, dotčených touto novelou. Vacatio legis, to je doba mezi uveřejněním zákona stanoveným způsobem a dnem jeho účinnosti rovná se nule. Parlament České republiky tak opět ukázal, jak sám vytváří právní chaos a nejistotu a ztěžuje dotčeným subjektům aplikaci zákonů, které přijímá.