164/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
ikona P
Číslo předpisu 164/2004 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 3. 2004
Rozeslán dne 14. 4. 2004
Platnost od 14. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 31. 10. 2008
Ruší předpis 85/1999 Sb.
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Novelizován předpisem 10/2006 Sb.
Zrušen předpisem 371/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti, které jsou klasifikovány podle §2 odst. 5 písm. b) až e) zákona a zvláštního právního předpisu.
Metodami pro zkoušení nebezpečných vlastností látek a přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti se provádí zjišťování
a) bodu vzplanutí,
b) hořlavosti tuhých látek a přípravků,
c) hořlavosti plynů,
d) hořlavosti látek a přípravků reagujících s vodou za vývinu hořlavých plynů,
e) pyroforických vlastností pevných a kapalných látek a přípravků,
f) teploty vznícení kapalných a plynných látek a přípravků,
g) relativní teploty vznícení pevných látek a přípravků a
h) oxidačních vlastností tuhých látek a přípravků.
Metody jsou stanoveny v příloze.
Zrušuje se vyhláška č. 85/1999 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavostí a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.