443/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků
ikona P
Číslo předpisu 443/2004 Sb.
Částka 147
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 7. 2004
Rozeslán dne 30. 7. 2004
Platnost od 30. 7. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Platnost do 29. 10. 2008
Ruší předpis 251/1998 Sb., 208/2001 Sb.
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Novelizován předpisem 449/2005 Sb.
Zrušen předpisem 371/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví v souladu s právem Evropských společenství základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemické látky nebo chemického přípravku, pro který jsou látka nebo přípravek klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.
Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, která upravují ochranu zvířat.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody zjišťování toxicity chemických látek a přípravků.
  2. Vyhláška č. 208/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody zjišťování toxicity chemických látek a přípravků.

Účinnost 1.8.2004.