254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 254/2014 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 10. 2014
Rozeslán dne 19. 11. 2014
Platnost od 19. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 7, 25, 31, 39 a 40 nabývají účinnosti dne 1.1.2017.
Novelizuje předpis 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 73/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 63 - nové znění,
  • §22, §38, §75 (změny),
  • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2017
   • v §79 odst. 1 písmeno f) - nové znění,
  • §82, §85, §86, §93a, §94 až §96, §97, §98 (změny),
  • §101 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 37a - nové znění,
  • §101a (změny),
  • bod 25. - změny s účinností od 1.1.2017
   • v §101a se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis.",
  • §101a (další změny),
  • §102 až §104 (změny),
  • bod 31. - změny s účinností od 1.1.2017
   • vkládá se nový §105a,
  • §107, §108 (změny),
  • bod 39. - změny s účinností od 1.1.2017
   • v §110 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují,
  • bod 40. - změny s účinností od 1.1.2017
   • v §119 odst. 2 se za slova "§99 odst. 3" vkládají slova ", §101a odst. 3, §105a",
  • Doplňuje se příloha k zákonu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.

 • Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §65a včetně poznámky pod čarou č. 77.
 • Změna v §4 a §4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 25, 31, 39 a 40, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.