331/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 331/2012 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 12. 10. 2012
Platnost od 12. 10. 2012
Účinnost od 1. 12. 2012
Novelizuje předpis 117/1995 Sb., 108/2006 Sb., 73/2011 Sb., 329/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 2. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
 3. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, a
 4. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Změny:

 • Změna v §30b, §31 a §54 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Nárok na rodičovský příspěvek, který rodiči ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenáležel z důvodu nároku na příspěvek na péči, náleží nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě písemné žádosti podané rodičem. Částky rodičovského příspěvku vyplacené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z důvodu péče o totéž dítě se započítávají do celkové částky 220 000 Kč.
 2. Rodiči, kterému náleží rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2011 podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 366/2011 Sb., náleží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nadále tento příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby výše dávky. Celková výše rodičovského příspěvku není v tomto případě omezena částkou 220 000 Kč. Ostatní podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výplatu se posuzují podle právní úpravy účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči náležejícímu dítěti, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek. Možnost požádat o změnu rodičovského příspěvku podle právní úpravy účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě písemné žádosti rodiče je zachována s tím, že dosud vyplacené částky rodičovského příspěvku při péči o totéž dítě se započtou do celkové částky 220 000 Kč.
 • Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §9, §10 (změny),
  • §13 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje,
  • §23, §24, §33, §34, §37, §38 (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle §13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a práva a povinnosti vyplývající z těchto smluv zůstávají v platnosti i po tomto dni.
 2. Jestliže osoba podala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce podle §13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne nebyla tato smlouva uzavřena, může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce podat žádost o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na pořízení schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny nebo schodišťové sedačky. O této možnosti zašle neprodleně krajská pobočka Úřadu práce osobám uvedeným ve větě první písemnou informaci. Jestliže byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku již posouzen pro účely uzavření smlouvy o výpůjčce nebo bylo pro tento účel provedeno sociální šetření, vychází krajská pobočka Úřadu práce při rozhodování o příspěvku na zvláštní pomůcku z tohoto posudku a z výsledku tohoto sociálního šetření. Podmínka předložení alespoň 2 návrhů řešení odstranění bariéry podle §9 odst. 10 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za splněnou, pokud bylo za účelem uzavření smlouvy o výpůjčce dokončeno zadávací řízení na dodavatele zvláštní pomůcky podle §13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Příspěvek na instalaci zvláštní pomůcky podle §13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne i po tomto dni, jestliže byla podle tohoto ustanovení uzavřena smlouva o výpůjčce. V řízení o příspěvku na instalaci zvláštní pomůcky se postupuje podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. V řízení o odvolání proti rozhodnutím o příspěvku na instalaci zvláštní pomůcky se postupuje podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12, §21 a §22 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.12.2012.