259/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 259/2017 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 18. 8. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.2.2018, s výjimkou a) ustanovení čl. I body 2 až 9, 12 až 36, 38, 39, 43, 44, 48 a 50 a čl. II nabývají účinnosti 1.1.2019, b) ustanovení čl. I body 10 a 51, čl. III bod 15 a čl. VII bod 93 nabývají účinnosti 18.8.2017, c) ustanovení čl. VII bod 10 a čl. VIII bod 2 nabývají účinnosti 1.1.2018, d) ustanovení čl. VII bodů 44, 56, 60 a 62 a čl. IX bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019, e) ustanovení čl. VII bodů 12 až 15, 18 až 24, 26 až 30, 32, 33, 41, 47, 50, 53, 54, 64, 66, 73, 74, 77 až 80 a 82 až 84 a čl. VIII bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, f) ustanovení čl. III bodů 1, 3, 6 a 21, čl. VII bodů 63, 67 a 68 a čl. IX bodů 1 a 2, která nabývají účinností dnem 1. ledna 2022.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 187/2006 Sb., 73/2011 Sb.
Novelizován předpisem 92/2018 Sb., 335/2018 Sb., 164/2019 Sb., 136/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Body 2. až 9. - změny s účinností od 1.1.2019
   • tyto změny se týkají ustanovení §5b a §5c zákona,
  • bod 10. - změny s účinností od 18.8.2017
   • v §7 odst. 1 písm. c) bodě 1 (změny),
  • §9 (změny),
  • Body 12. až 36. - změny s účinností od 1.1.2019
  • §17 (změny),
  • bod 38. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §17 odst. 2 větě druhé se za slovo "uplynula" vkládají slova ", pokud o zaplacení tohoto úroku plátce pojistného nebo jeho právní nástupce požádal",
  • bod 39. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §17 odstavec 4 - nové znění,
  • §17 (další změny),
  • §18, §19 (změny),
  • bod 43. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §20 odst. 1 (změny),
  • bod 44. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §20 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
  • §20 (další změny),
  • §20a (změny),
  • bod 48. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §20a odst. 2 (změny),
  • §20a (další změny),
  • bod 50. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §22a se doplňuje odstavec 6,
  • bod 51. - změny s účinností od 18.8.2017
   • v §25 se doplňuje odstavec 8.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
  • v §5 písm. e), §11 odst. 1, 3 a 4, §11b odst. 1, §14 odst. 2, §16c odst. 1 a odst. 2 písm. o) a v §115a odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • bod 3. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §5 se písmeno g) zrušuje,
  • §6 (změny),
  • bod 6. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §8 se doplňuje odstavec 11,
  • §11, §11a, §14, §16 a §122 (změny),
  • bod 21. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §16c se na konci odstavce 1 doplňují věty "Registr pojištěnců je informačním systémem veřejné správy, který spravuje ministerstvo, a je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Ministerstvo umožní zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení užívat registr pojištěnců k plnění jejich úkolů.",
  • §16c (další změny),
  • §37, §39a, §50, §53, §83, §85, §85a, §88, §104h, §104i, §107a, §115a, §116, §116c, §116d (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 83 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 34a se zrušuje,
  • vkládá se nový §117a „Zastavení a uvolnění výplaty dávky“ včetně nadpisu,
  • §118, §118a (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

Čl. VI - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10, §15 (změny),
  • vkládá se nový §15a,
  • §18, §19 (změny),
  • bod 10. - změny s účinností od 1.1.2018
   • §29 - nové znění,
  • Body 12. až 15. - změny s účinností od 1.1.2019
   • tyto změny se týkají ustanovení §56 a §57 zákona,
  • §59 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 82 - nové znění,
  • Body 17. až 30. - změny s účinností od 1.1.2019
   • bod 17. - §60 „Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti“ včetně nadpisu - nové znění,
   • body 18. až 28. se týkají §61 zákona,
   • bod 30. se týká ustanovení §64 zákona,
  • bod 32. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §64 odst. 1 písmeno o) - nové znění,
  • bod 33. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §75 se doplňuje odstavec 3,
  • §84 (změny),
  • Body 35. až 41. - změny s účinností od 1.1.2019
   • tyto změny se týkají ustanovení §84§86 zákona,
  • §94 (změny),
  • Body 44. až 47. - změny s účinností od 1.1.2019
   • tyto změny se týkají ustanovení §95, §97 a §101 zákona,
  • §104 (změny),
  • Body 49. až 51. - změny s účinností od 1.1.2019
   • tyto změny se týkají ustanovení §105 a §109 zákona,
  • vkládá se nový §109a,
  • bod 53. - změny s účinností od 1.1.2019
  • bod 54. - změny s účinností od 1.1.2019
  • vkládá se nový §110a „Výplata nemocenského v poloviční výši“ včetně nadpisu,
  • bod 56. - změny s účinností od 1.1.2019
   • v §114 odst. 3 (změny),
  • §116 (změny),
  • Body 59. až 69. - změny s účinností od 1.1.2019
   • bod 66. - vkládá se nový §122a,
   • bod 69. - vkládá se nový §123a „Registr ošetřujících lékařů“ včetně nadpisu,
  • §124, §126, §127 (změny),
  • Body 73. až 80. - změny s účinností od 1.1.2019
  • §138a (změny),
  • Body 82. až 90. - změny s účinností od 1.1.2019
   • tyto změny se týkají ustanovení §138a a §162 zákona, a
   • bod 90. - vkládá se nový §163a,
  • §166 „Zástavní právo“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §167d (změny),
  • bod 93. - změny s účinností od 18.8.2017
   • vkládají se nové §167e „Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti“ a §167f včetně nadpisu.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení (bod 3. - s účinností od 1.1.2019, bod 2. - s účinností od 1.1.2018, bod 1. - s účinností od 1.2.2018)
Čl. IX - změny s účinností od 1.1.2019

 • Změna zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4a (změny),
  • §4b „Resortní portál práce a sociálních věcí“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 až 16 - nové znění.

Účinnost změn prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení (1.2.2018), s výjimkou

 1. ustanovení čl. I bodů 2 až 9, 12 až 36, 38, 39, 43, 44, 48 a 50 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, v němž uplynulo 6 měsíců ode dne jeho vyhlášení (1.1.2019),
 2. ustanovení čl. I bodů 10 a 51, čl. III bodu 15 a čl. VII bodu 93, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (18.8.2017),
 3. ustanovení čl. VII bodu 10 a čl. VIII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2018,
 4. ustanovení čl. III bodů 1, 3, 6 a 21, čl. VII bodů 12 až 15, 17 až 30, 32, 33, 35 až 41, 44 až 47, 49 až 51, 53, 54, 56, 59 až 69, 73 až 80 a 82 až 90, čl. VIII bodu 3 a čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.