366/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 366/2011 Sb.
Částka 128
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 6. 12. 2011
Platnost od 6. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VIII bodů 1 až 3 nabývá účinnosti dne 6.12.2011 a ustanovení čl. III bodu 47 nabývá účinnosti dne 1.1.2014.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 582/1991 Sb., 117/1995 Sb., 218/2000 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 261/2007 Sb., 206/2009 Sb., 73/2011 Sb.
Ruší předpis 207/1995 Sb., 156/1997 Sb., 62/2008 Sb.
Novelizován předpisem 306/2013 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §5 (změny),
  • §6 "Orgány pomoci v hmotné nouzi" včetně nadpisu - nové znění,
  • §7 "Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady" včetně nadpisu - nové znění,
  • §8, §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §10 "Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období" včetně nadpisu - nové znění,
  • §11 (změny),
  • §12 a §17 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21a zrušují,
  • §16 (změny),
  • §18a "Veřejná služba" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21 až §23 (změny),
  • §24 "Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 61 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje,
  • §25 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §26 až §28 (změny),
  • §30 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §32 se zrušuje,
  • §33 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 62 - nové znění,
  • §34 včetně poznámek pod čarou č. 34, 63 a 64 - nové znění,
  • §35 "Výše doplatku na bydlení" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §35a "Doba poskytování doplatku na bydlení" včetně nadpisu,
  • §37, §38 (změny),
  • §41 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §43, §44, §47, §49 až §53 (změny),
  • §54 - nové znění,
  • §55, §57 až §60 (změny),
  • §61 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 49a, 57 a 58 - nové znění,
  • §62, §62a a §62b se zrušují,
  • §63 až §65 (změny),
  • §66 se zrušuje,
  • §67, §70, §72, §74, §76, §77, §79, §80 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Podmínka bydliště na území České republiky podle §5 odst. 1 písm. a) až e), §5 odst. 2 písm. b) a §5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi se vztahuje na nároky, které vzniknou po 31. prosinci 2011.
 2. Rozhodné období, za které se zjišťuje příjem pro účely vzniku nároku na dávku, se pro účely řízení, které bylo zahájeno a nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posuzuje podle §10 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Výkon veřejné služby, který byl organizován obcí do 31. prosince 2011, pokračuje po dohodě s krajskou pobočkou Úřadu práce i po 31. prosinci 2011. Práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, která byla uzavřena do 31. prosince 2011 na období po 31. prosinci 2011, převezme po dohodě s obcí krajská pobočka Úřadu práce. Náklady na pojistné z této smlouvy na období po 31. prosinci 2011 nese krajská pobočka Úřadu práce. Spisy týkající se výkonu veřejné služby jsou obce povinny bezúplatně předat příslušné krajské pobočce Úřadu práce bezodkladně po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Krajská pobočka Úřadu práce od 1. ledna 2012 zajistí ochranné pomůcky a pracovní předměty, pokud se s obcí nedohodne jinak.
 4. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se nevymožené částky nahrazující neplacené výživné, o němž se nevede řízení o výkonu rozhodnutí, přestávají vymáhat a tyto pohledávky zanikají. V případě, kdy příjemce dávky ještě nepřijal dlužné výživné a pobíral příspěvek na živobytí s částkami nahrazující neplacené výživné podle §32, zaniká ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost vrátit tyto částky.
 5. Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácí způsobem podle §43 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 52 - nové znění,
  • v §7 odst. 4, §14a odst. 2, §23 odst. 3 a 5, §26a odst. 1 větě první, §29 odst. 4, 5 a 6 a v §108 odst. 4 se slova "obecní úřad obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "krajská pobočka Úřadu práce",
  • §8 až §10 - nové znění,
  • §11, §12, §16 (změny),
  • §18 "Způsob výplaty příspěvku" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 53 - nové znění,
  • v §20 odst. 1, 3 a 5, §22 odst. 5, §23 odst. 5, §25 odst. 1, 2 a 5, §26 větě první a druhé a v §29 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Obecní úřad obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "Krajská pobočka Úřadu práce",
  • §20 až §22 (změny),
  • §24 - nové znění,
  • §25 až §26a (změny),
  • §27 se zrušuje,
  • §28 až §30, §38 (změny),
  • bod 47. - změny s účinností dnem 1.1.2014
   • v §75 odst. 2 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje,
  • §79 (změny),
  • §83 včetně poznámky pod čarou č. 32 - nové znění,
  • §85, §92, §93 (změny),
  • vkládá se nový §93a,
  • §97, §98, §101, §106 až §109 (změny),
  • §111 včetně poznámky pod čarou č. 43 - nové znění,
  • §116 (změny),
  • §118 se zrušuje,
  • §119 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2a - nové znění,
  • §3, §5 (změny),
  • §9 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zrušuje,
  • §11, §19 (změny),
  • vkládá se nový §27a "Doba poskytování příspěvku na bydlení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 59,
  • Nadpis nad §30 se zrušuje,
  • §30 "Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše" včetně nadpisu - nové znění,
  • §30a, §30b, §31 (změny),
  • §32 se zrušuje,
  • §37, §47, §50 (změny),
  • vkládá se nový §54a "Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 62,
  • §58 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 63 - nové znění,
  • §59, §61 až §63 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 60 - nové znění,
  • §63 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 61 - nové znění,
  • §63 až §65, §65c, §68 až §71 (změny),
  • §73 a §73b se zrušují,
  • §73a (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §4 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 a č. 8 až 10 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje,
  • vkládají se nové §4a "Jednotný informační systém práce a sociálních věcí" a §4b včetně nadpisu,
  • §5 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VIII, bodu 1. až 19. novely, z toho body 1. až 3. s účinností od 6.12.2011.

 • Změna v §8 a §37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění.
 • Změna v čl. LXXXI bodě 1 písm. d) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 206/2009 Sb., kde se slova "1. ledna 2012" nahrazují slovy "1. ledna 2014".
 • Změna v čl. VI písm. b) zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 347/2010 Sb., kde se slova "1. ledna 2012" nahrazují slovy "1. ledna 2014".
 • Změna v §28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušovací ustanovení - Čl. XV
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory.
 2. Vyhláška č. 156/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory.
 3. Vyhláška č. 62/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.

Účinnost změn dnem 1.1.2012, s výjimkou čl. VIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (6.12.2011), a s výjimkou čl. III bodu 47, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.