401/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 401/2012 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 9. 2012
Rozeslán dne 27. 11. 2012
Platnost od 27. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. X nabývá účinnosti dne 27.11.2012.
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 359/1999 Sb., 109/2002 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 187/2006 Sb., 266/2006 Sb., 73/2011 Sb.
Novelizován předpisem 402/2012 Sb., 267/2014 Sb., 205/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §4 (změny),
  • vkládá se nový §4a "Vymezení některých pojmů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 56,
  • Nadpis části druhé (nad §5) zní:
   "ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY",
  • §5 - nové znění,
  • §6 (změny),
  • v §7 odst. 2, §10 odst. 1, §31, §32 odst. 1 až 3 úvodní části ustanovení, §34 odst. 1, §41, §43 odst. 1, §54 písm. a), §59e odst. 1 a v §59k odst. 1 se text "§6 odst. 1" nahrazuje textem "§6",
  • vkládá se nový §9a,
  • §10, §11, §12 (změny),
  • Nad §13 se vkládá nový nadpis, který zní:
   "Výchovná opatření",
  • §13 - nové znění,
  • vkládá se nový §13a,
  • §14 - nové znění,
  • §18 až §20 (změny),
  • §21 "Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské "péče včetně nadpisu - nové znění,
  • §22 "Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §23 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §24 "Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §24b "Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24c "Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24d "Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče" včetně nadpisu - nové znění,
  • §25 "Zprostředkování osvojení Úřadem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §27 "Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče" včetně nadpisu - nové znění,
  • §27a - nové znění,
  • §29 až §35a, §38 (změny),
  • §38a - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 39a se zrušuje,
  • §38b - nové znění,
  • §39 - nové znění,
  • nad označení §42 se vkládá nadpis "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc",
  • §42 - nové znění,
  • §42a - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 39c se zrušuje,
  • §42c, §42d (změny),
  • §42g - nové znění,
  • §42h, §42l (změny),
  • §44 až §47 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 až 44 zrušují,
  • vkládá se nová část pátá "PĚSTOUNSKÁ PÉČE" (§47a až §47za) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 60 až 66,
  • dosavadní části pátá až devátá se označují jako části šestá až desátá,
  • §48 (změny),
  • §49 "Vydávání pověření" včetně nadpisu - nové znění,
  • §49a "Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami" včetně nadpisu - nové znění,
  • §50 (změny),
  • vkládá se nová část sedmá "INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY" (§50a),
  • dosavadní (již jednou přečíslované) části sedmá až desátá se označují jako části osmá až jedenáctá,
  • §51 "Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů" včetně nadpisu - nové znění,
  • v §52 odst. 1 a 2 a §57 se slova "Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu",
  • §52 (další změny),
  • §53, §53a, §55, §57 (změny),
  • vkládá se nový §58b "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu,
  • §59 - nové znění,
  • §59a, §59f, §59i (změny),
  • §59j se zrušuje,
  • §59l (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 67 - nové znění,
  • §60 včetně poznámek pod čarou č. 68 a 69 - nové znění,
  • §61 "Místní příslušnost" včetně nadpisu - nové znění,
  • §62 (změny),
  • §63 se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II bodu 1. až 13 novely.

 • Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §43 včetně poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §45 (změny),
  • §45a včetně poznámky pod čarou č. 14 - nové znění,
  • §45b (změny),
  • §46 - nové znění,
  • §68 - nové znění,
  • §69 (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, do společné výchovy manželů, do pěstounské péče, do společné pěstounské péče manželů nebo do pěstounské péče na přechodnou dobu, jakož i řízení o nařízení ústavní výchovy a řízení o výchovných opatřeních podle zákona č. 94/1963 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi spojená se posoudí podle zákona č. 94/1963 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení dítěte, vydaná podle §68 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti a splnění podmínek pro osvojení dítěte se posoudí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení zahájená podle §68 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a pravomocně neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi spojená se posoudí podle §68 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §76a, §162, §178, §180a, §299, §317 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 85 se zrušuje.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle právních předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1d se zrušuje.
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2015
   • v §3 odst. 1 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 67 - nové znění,
  • §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v části třetí se hlava sedmá (§36 až §43) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47e, 48 a 49a zrušuje,
  • §45, §51, §54, §57, §58, §62, §68 (změny).

Čl. X - Přechodná ustanovení - změny s účinností od 27.11.2012

 1. Nároky na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Výplata dávek pěstounské péče, která náleží podle věty první do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede naposledy za měsíc prosinec 2012.
 2. O zániku nároku na dávky pěstounské péče podle bodu 1 zašle nejpozději do 30. listopadu 2012 krajská pobočka Úřadu práce oprávněné osobě písemné sdělení, v němž současně informuje o nárocích na pěstounské dávky a jejich uplatnění po dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle jiného právního předpisu. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
 • Změny v §5, §52 a §102a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • body 1. až 3. - změny s účinností od 1.1.2015
   • bod 1. - v §2c písmeno m) včetně poznámky pod čarou č. 50 - nové znění,
   • bod 2. - v §2c se písmeno n) zrušuje,
   • Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena n) až p).
   • bod 3. - v §2c (změny),
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění.
 • Změna v §7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5, §10, §19, §92 a §97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVI - Přechodná ustanovení

 1. Ten, kdo bude plnit povinnosti zaměstnavatele po dni nabytí účinnosti tohoto zákona u pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, a kterým trvá účast na nemocenském pojištění i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kdo byl zaměstnavatelem těchto pěstounů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Oznámení podle věty první je třeba provést do 28. února 2013, a to formou seznamu, v němž se uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo tohoto pěstouna a název a adresa sídla zaměstnavatele. Tím je zároveň splněna povinnost původního zaměstnavatele oznámit změnu zaměstnavatele.
 2. Den nástupu zaměstnance do zaměstnání u pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, kterým vzniká účast na nemocenském pojištění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je zaměstnavatel povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise nejpozději do 28. února 2013.
 3. Den skončení zaměstnání se zaměstnancem u pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, kterým zanikla účast na nemocenském pojištění ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je zaměstnavatel povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise nejpozději do 28. února 2013.
 • Změna v §3 a §5 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §25 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 30 a 30a se zrušují,
  • §53, §75, §76 (změny).
 • Změna v §1 a §16 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48, §74 a §91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §4a a §4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2013, s výjimkou ustanovení čl. X, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (27.11.2012), a ustanovení čl. VIII bodu 2 a čl. XIII bodů 1 až 3, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (1.1.2015).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.