588/2020 Sb. - Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
ikona P
Číslo předpisu 588/2020 Sb.
Částka 240
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 12. 2020
Rozeslán dne 31. 12. 2020
Platnost od 31. 12. 2020
Účinnost od 1. 7. 2021
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 586/1992 Sb., 117/1995 Sb., 359/1999 Sb., 120/2001 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 182/2006 Sb., 73/2011 Sb., 292/2013 Sb.
Novelizován předpisem 322/2023 Sb., 407/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Předmět úpravy

Zákon upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní.

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §4 v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  • Změny v §5 a §68 v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
  • Změna v §51 v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §7 v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
  • Změna v §13 v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
  • Změny v §169 a §398 v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
  • Změny v §4 a §4a v zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
  • Změna v §273 v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.