ikona Pikona R
257/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
257/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
ikona P
Číslo předpisu 257/2004 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Opraven předpisem REG 04154001
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 328/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 1/1992 Sb., 21/1992 Sb., 586/1992 Sb., 591/1992 Sb., 6/1993 Sb., 42/1994 Sb., 84/1995 Sb., 87/1995 Sb., 219/1995 Sb., 61/1996 Sb., 152/1996 Sb., 151/1997 Sb., 227/1997 Sb., 15/1998 Sb., 148/1998 Sb., 165/1999 Sb., 362/1999 Sb., 363/1999 Sb., 26/2000 Sb., 70/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 218/2000 Sb., 362/2000 Sb., 368/2000 Sb., 120/2001 Sb., 239/2001 Sb., 477/2001 Sb., 124/2002 Sb., 211/2002 Sb., 308/2002 Sb.
Novelizován předpisem 669/2004 Sb., 413/2005 Sb., 264/2006 Sb., 296/2007 Sb., 254/2008 Sb., 278/2009 Sb., 285/2009 Sb., 89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 323/2016 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Parlament ČR přijal zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech.
Poznámka na úvod:
Tato novela přestavuje 305 dílčích změn 39 právních předpisů.
Změny předpisů:

 • Změna zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §5, §6 (změny),
  • §7 a §8 se zrušují,
  • §8a (změny),
  • §8b až §11 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12d) a 12e) zrušují,
  • §13, §16, §20 (změny),
  • §21 až §27a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18a) zrušují,
  • §30 až §32, §33b, §34, §36 až §38, §40, §42 až §44 (změny),
  • V části druhé hlava V (§44b až §44i) - nové znění,
  • Části třetí až pátá se (§45 až §87) se zrušují,
  • §87a až §98 se zrušují,
  • §102 se zrušuje.

Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §59, §69a, §69d, §69f, §92a, §156, §156a, §159, §161, §161b, §176, §178, §183a až §183c (změny),
  • §183d se včetně nadpisu zrušuje,
  • §183e, §183h, §184, §186, §186a, §186c, §187, §193, §196a, §204b, §209a, §214, §216c, §220, §220a, §220b, §220e, §220g, §220i, §220j, §220m, §220p, §220r, §220s (změny).
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §5, §6, §7a (změny),
  • §8 - nové znění,
  • §9, §10, §12 až §14 (změny),
  • §15 se zrušuje,
  • §17, §18, §21, §23, §26 (změny),
  • Části čtvrtá, pátá a osmá (§34, §35 a §38) se včetně nadpisů zrušují.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v čl. V novely.

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4, §5h (změny),
  • §11a se zrušuje,
  • §16, §16a, §17, §17a, §19, §20a, §23, §25a, §26, §26g (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení, uvedená v čl. VII novely.

 • Změna v §24 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
 • Změna v §7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Změna v §12 odst. 1 písm. d) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
 • Změna v §5 odst. 4 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §27 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • v příloze č. 3, ve skupině 314: "Ostatní" se obor živnosti "Hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (rating)" zrušuje.
 • Změna č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9d, §13, §14 až §16, §32.
 • Změna zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části druhé se §17 a §19 zrušují.
 • Změna v §6, §10 a §22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 a §44 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).
 • Změna v §20 a §32 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
 • Změna v §19 a §20 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
 • Změna v §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §59 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
 • Změna zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11a (změny), vkládá se nový §11b.
 • Změna v §3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.
 • Změna v §4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
 • Změna v §60 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
 • Změna v §334a a §337c zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §79c zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
 • Změna v §1, §10, §34 a §35 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §31 (změny),
  • vkládá se nový §31a,
  • §38, §41, §43 (změny).
 • Změna v §33 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
 • Změna v §13 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře).
 • Změna zákona č. 152/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů, kde se článek II zrušuje.
 • Změna zákona č. 70/2000 Sb., kterým se mění zákon o komoditních burzách, zákon o cenných papírech a zákon o burze cenných papírů, kde se článek III zrušuje.
 • Změna zákona č. 211/2002 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o burze cenných papírů, kde se části první a třetí zrušují.
 • Změna zákona č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon o Komisi pro cenné papíry, kde se části třetí, čtvrtá, osmá a devátá včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 4ba) zrušují.
 • Změna zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon o cenných papírech, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 84/1995 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech, kde se článek I zrušuje.
 • Změna zákona č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 362/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna zákona č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon o dluhopisech, kde se část první zrušuje.

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.